KA_logo_v2

Studieråd

10 råd om skriving av hjemmeoppgave

(1) Benytt deg av muligheten for tilbakemelding hvis det foreligger. Pass på å planlegge arbeidet slik at du får levert inn et utkast som er mest mulig ferdig. Jo mer du har fått på plass i førsteutkastet, desto mer relevant blir tilbakemeldingen. Hvis du allerede har gjort ditt beste, vil kommentarene gjelde ting du faktisk ikke har fått med eller på plass, ikke selvfølgelige mangler som du uansett ville rettet opp.

(2) Les oppgaveteksten grundig. Hvis du synes den er uklar, så prøv å tolke den på ulike måter og velg en tolkning. Spør faglærer hvis du er usikker. Tenk gjennom om oppgaven kan løses på ulike måter, og vurder hvordan det er best å løse den.

(3) Les tekstene oppgaven spør om grundig. Strek under viktige passasjer som kan egne seg for å siteres i oppgaven. Slike passasjer kan være vendepunkter i teksten, uklare passasjer som trenger forklaring og tolkning eller tekststeder som av andre grunner er spesielt interessante.

(4) Gjør deg fortrolig med de viktigste begrepene og fremmedordene som brukes i teksten. Les gjerne i andre kilder og oppslagsverk for å bedre din egen forståelse. Ta notater.

(5) Sett opp en disposisjon, ordnet med innledning, midtdel og avslutning. Vurder rekkefølgen og utvalget av stoff, og velg slik at du holder deg til oppgaven og får en tydeligst mulig rød tråd i din egen tekst.

(6) Skriv innledningen. Denne bør presentere problemstillingen, si noe om hvordan problemstillingen vil bli drøftet og plassere problemstillingen i en større sammenheng – historisk eller tematisk.

(7) Skriv midtdelen. Ta deg tid til å forklare begreper underveis og til å drøfte meningen til og holdbarheten av argumentene du gjengir. Trekk inn likheter med og motsetninger til andre teorier og argumentasjonsmåter. Bygg gjerne opp fremstillingen omkring nøye utvalgte sitater som du selv kommenterer.

(8) Skriv avslutningen. Denne bør romme en kort oppsummering av hva du har kommet fram til. Her kan hovedpoengene understrekes på nytt, og det er vanlig å knytte fremstillingen opp igjen til innledningen. I avslutningen skal du påpeke at du har vist og drøftet det du lovet leseren i innledningen.

(9) Les igjennom oppgaven. Skriv om innledningen hvis den ikke passer oppgaven. Hvis den lover mer enn du klarte å holde, så kutt ned. Hvis du gjør en masse i oppgaven som du ikke hadde regnet med da du skrev innledningen, så skriv om og pek frem mot dette.

(10) Skriv litteraturliste, sjekk fotnoter og andre ordensregler. Disse finnes i eget skriv. Dobbeltsjekk rettskrivning i sitater. Les teksten høyt for deg selv eller andre og få gjerne andre til å lese igjennom. Sjekk alt nøye.