KA_logo_v2

Nettforelesning Exphil 11 - Logikk: definisjoner og argumentasjonslære

Pensum til forelesningen

Vitenskap og språk: s. 158-190


Oppgaver til forelesningen

Del 1. Introduksjon til definisjonslære

1) Gjør rede for ulike typer definisjoner vi gjør bruk av i definisjonslæren.

2) Forsøk å gi en beskrivende/deskriptiv nominaldefinisjon på begrepet «flyktning». Drøft dernest om hvorvidt en beskrivende nominaldefinisjon av begrepet «flyktning» vil være nevneverdig ulik en realdefinisjon av det samme begrepet.

3) Lag en definiens av definiendum «Psykisk sykdom» til bruk i en debatt mellom leger og psykologer over hvorvidt medisinering eller psykoterapi er den rette behandlingsform. Vurder deretter hvorvidt du har oppfylt kravene som stilles til en regelgivende definisjon.

4) Gi en normativ nominaldefinisjon av «rusmidler» for en TV-debatt ment å diskutere spørsmålet: «Bør rusmidler avkriminaliseres?». Debattpanelet består av en representant fra Unge Venstre, Rød Ungdom, Fremskrittspartiets Ungdom, Kristelig Folkepartis Ungdom, Kirkens Bymisjon og Organisasjonen Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Del 2. Analytiske og syntetiske utsagn

1) Hva kjennetegner forskjellen mellom analytiske og syntetiske utsagn?

2) Hva menes med et forkledd analytisk utsagn og på hvilken måte kan slike utsagn sies å ødelegge for meningsfull og fruktbar diskusjon?

3) Ta utgangspunkt i formuleringen «I et moderne samfunn har de tradisjonelle verdiene gått tapt». Vis med to passende definisjoner av «et moderne samfunn» at formuleringen kan tolkes både som et analytisk og et syntetisk utsagn.

Del 3. Introduksjon til argumentasjonslære

1) Redegjør for forskjellen mellom argumenter for deskriptive og normative spissformuleringer. Hvordan vurderer man argumenter i en argumentasjonsliste for disse to ulike formene for utgangsformuleringer?

2) Lag en liste med argumenter for og mot F0: «Mennesket er et godt vesen». Gjør deretter greie for hvorvidt du har med en normativ eller en deskriptiv formulering å gjøre. Vurder deretter holdbarheten og relevansen til argumentene dine.

3) Lag en liste med argumenter for og imot F0: «Man bør avkriminalisere rusmidler». Gjør deretter rede for holdbarhet og relevans av argumentene.

4) Lag en argumentasjonsliste med argumenter for og mot F0: «Trening er sunt». Gjør deretter rede for holdbarhet og relevans av argumentene.

5) Lag en argumentasjonsliste med utgangspunkt i F0: «Ex.phil. er interessant og lærerikt.» Gjør rede for om du har med en deskriptiv eller normativ spissformulering å gjøre, og vurder dernest holdbarhet og relevans av argumentene dine.

6) Lag en argumentasjonsliste for spissformuleringen: «Napoleon Bonaparte ble myrdet!» Gjør rede for om du har med en deskriptiv eller normativ spissformulering å gjøre, og vurder dernest holdbarhet og relevans av argumentene dine.