KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie 6: Nietzsche

Pensum til forelesningen

  • Nietzsche: Utdrag fra Slik talte Zarathustra og «Om sannhet og løgn i utenommoralsk forstand»
  • Lampl: «Nietzsche» i Vestens tenkere
  • Lubac: The Drama of Atheist Humanism Horner: «Postmodern Imperatives»
  • Den moderne verdens idéhistorie: s. 151- 167 og 241-312
  • De europæiske ideers historie: 314-334


Kontrollspørsmål til forelesningen

Del 1. Introduksjon til Nietzsche og hans idéhistoriske opponenter

Hvilke faser kjennetegner Nietzsches forfatterskap? Redegjør kort for disse.

Hvilke idéhistoriske utviklinger opponerte Nietzsche mot i hans samtid? Gi en kort oppsummering av enkelte av utviklingslinjene nevnt i forelesningen.

I Ecce Homo omtaler Nietzsche seg selv slik: «Jeg er ikke menneske, jeg er dynamitt». Drøft kort hva Nietzsche kan ha ment med dette i tråd med hans prosjekt.

Del 2. Metafysikkens ende og Guds død

Redegjør kort for hva Nietzsche forbinder med det apollinske og det dionysiske.

På hvilken måte kan troen på sannhet – som preger tradisjonen, vitenskapen og moderniteten – sies å være et uttrykk for glemsel, ifølge Nietzsche?

Hva går Nietzsches perspektivisme ut på? Redegjør kort for dette i forbindelse med Nietzsches essay «Om sannhet og løgn i en utenom-moralsk forstand».

Drøft kort hvordan det moderne mennesket kan sies å ha drept Gud, ifølge Nietzsche.

Gi en kort redegjørelse for de tre forvandlingene i Slik talte Zarathustra.

Del 3. Vilje til makt, nihilisme og Nietzsche manges etterliv

Hvorfor er kristendommen en form for slavemoral, ifølge Nietzsche?

Hvordan gjør den moderne verden oss syke i henhold til Nietzsches filosofi?

Gi en kort forklaring av hva Nietzsche mener med «vilje til makt».

Drøft Nietzsches ideal om overmennesket. Er det etterstrebelsesverdig?

På hvilken måte kan postmodernismen anses for å følge i Nietzsches fotspor?