KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Modernitetens idéhistorie - Benjamin, Adorno og Habermas

Pesum til forelesningen

  • Benjamin: «Historiskfilosofiske teser»
  • Adorno: «Om kulturindustrien»
  • Andersson: «Å tenne håpets gnist i fortiden»
  • Bø-Rygg: «Adorno» i Vestens tenkere
  • Habermas: «En genealogisk undersøkelse av moralens kognitive gehalt»
  • Schaanning: «Habermas» i Vestens tenkere
  • Den moderne verdens idéhistorie: s. 313-364
  • De europæiske ideers historie: 296-314


Oppgaver til forelesningen

Del 1. Introduksjon til Frankfurtskolen

Hvilke tradisjoner forsøkt Frankfurtskolen å kombinere i sin forskning?

Gi en kort redegjørelse for enkelte kjennetegn ved den kritiske teorien til Frankfurtskolen.

Del 2. Introduksjon til Walter Benjamin

På hvilken måte var Benjamin kritisk til fremskrittanken? Redegjør kort for enkelte trekk ved Benjamin sin motstand til denne idéen om fremskritt.

Hvorfor var det viktig for Benjamin å legge vekt på fragmentene, avfallet og stumpene som historien hadde oversett og ikke tillagt noen verdi i hans historiefilosofi?

Drøft kort forholdet mellom estetikk og politikk i lys av Benjamins filosofi.

Del 3. Introduksjon til Theodor W. Adorno

Redegjør kort for enkelte hovedtrekk ved Adorno sin kritikk av opplysningen.

Hva kritiserer Adorno kulturindustrien for? Hvorfor representerer den en trussel for mennesket frihet, myndighet og individualitet ifølge Adorno?

Drøft kort om Adornos kritikk av kulturindustrien er treffende, da som nå.

Del 4. Introduksjon til Jürgen Habermas

Hva mener Habermas med at sivilsamfunnet og livsverdenen koloniseres?

Redegjør i korte trekk for hovedtrekkene ved Habermas sin diskursetikk.

Drøft mulig styrker og svakheter ved Habermas sin praktiske filosofi.