KA_logo_v2

Etiske retningslinjer

Kulturakademiets etiske retningslinjer har sitt utspring i virksomhetens mål og verdier, slik de kommer til uttrykk i strategiplan for Kulturakademiet. Formålet med de etiske retningslinjene er å fremme etisk ansvarlig oppførsel blant ansatte og studenter ved Kulturakademiet. De skal sikre at alle aktiviteter og beslutninger er i tråd med høye etiske standarder, og bidra til å skape et positivt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle.

Retningslinjene gjelder for alle ansatte og studenter ved skolen, og de forventes å følge dem i alle sine aktiviteter som er relatert til Kulturakademiet, samt i all sin kommunikasjon. De vedrører forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter, samt forholdet til samarbeidspartnere og til samfunnet for øvrig.

Kulturakademiet har som mål å skape et trygt og inkluderende læringsmiljø som fremmer evne til samarbeid, selvstendighet og kritisk tenkning hos studentene. Slik vil Kulturakademiet bidra til at studentene utvikler sine faglige ferdigheter og kompetanse innen sitt fagområde.

Arbeidsmiljøet ved Kulturakademiet skal være inkluderende, trygt og motiverende for alle ansatte. Det skal fremme god kommunikasjon, samarbeid og læring blant ansatte, med muligheter for faglig og personlig utvikling. Videre skal etisk og ansvarlig oppførsel blant ansatte fremmes, og arbeidsforholdene skal være i tråd med gjeldende lover og regler, samt institusjonens etiske retningslinjer.

Lederes atferd er meget viktig for å utvikle en høy etisk standard. Ledere må særlig arbeide for å skape en god institusjonskultur, det vil si være løsningsfokusert og vektlegge det positive, sette krav til kvalitet og ytelse, men også til omsorg og respekt for den enkelte. Dette krever at ledere er tilgjengelige og synlige i organisasjonen, og at de lytter til de ansatte i alle vesentlig spørsmål som gjelder endringer i deres arbeidssituasjon.

Retningslinjene bygger på allmenngyldige etiske verdier og normer, særlig det grunnleggende prinsipp at man skal opptre overfor andre slik man selv ønsker at andre skal opptre overfor en selv.

De etiske retningslinjene er nedfelt i det følgende:

 • Respekt: Alle ansatte og studenter skal vise respekt for hverandre og andres meninger, uavhengig av kjønn, etnisitet, alder, seksuell orientering, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.
  • Mobbing, diskriminering og trakassering vil ikke tolereres på noen måte.
  • Faglig kunnskap og autoritet skal ikke misbrukes til å krenke eller undertrykke andre.
 • Integritet: Alle ansatte og studenter skal opptre lovlydig, ærlig og med integritet.
  • Ansatte og studenter skal overholde de lover, reglementer og formelle plikter som gjelder.
  • Plagiat og juks vil ikke tolereres; alt arbeid skal være basert på eget forskningsarbeid og egne ideer.
  • Ansatte har et særlig ansvar for ikke å innlede relasjoner som setter studenten i en sårbar situasjon.
 • Ansvarlighet: Alle ansatte og studenter skal være ansvarlige for sine handlinger og beslutninger, og skal sørge for at deres arbeid og aktiviteter ikke skader andre eller fører til urettferdighet.
  • Alle har ansvar for å bidra til trivsel, og aktivt medvirke til et arbeids- og studiemiljø som er trygt, stimulerende og utfordrende. Ledere har et særskilt ansvar for å legge til rette for dette.
  • Studenter har medansvar for egen læring og for det totale læringsmiljøet, og skal bidra til dette blant annet gjennom oppmøte og deltakelse i undervisning og det sosiale studiemiljøet.
  • Ledere og tillitsvalgte blant ansatte og studenter har et særlig ansvar for å håndtere mellommenneskelige konflikter på en etisk forsvarlig måte. Konflikter skal tas opp med de involverte parter og søkes løst så snart som mulig på lavest mulig nivå. Det er av særlig betydning at de involverte parter selv erkjenner sitt ansvar for å løse konflikter. Ledelsen har plikt til å føre en så åpen dialog som mulig med den eller de ansatte konflikten gjelder, samt å lytte til de ansattes argumenter og forklaringer med beste vilje.
 • Åpenhet: Alle ansatte og studenter skal være åpne og ærlige i sin kommunikasjon og rapportering, og være villige til å motta og gi tilbakemeldinger på en profesjonell måte.
  • All undervisning, forskning, saksbehandling, personalbehandling og forvaltning av ressurser skal preges av åpenhet, rettferdighet og likeverd.

Kulturakademiet forventer at alle ansatte og studenter følger disse etiske retningslinjene, og at de som bryter dem, vil bli gjenstand for passende sanksjoner. Alle ansatte og studenter oppfordres til å rapportere eventuelle overtramp av disse retningslinjene eller andre kritikkverdige forhold, og ledelsen skal sikre at slike formelle eller uformelle varsler ikke skal få negative konsekvenser.