KA_logo_v2

Pensum Filosofi og kultur

Studenter på programmet "Filosofi og kultur" må skaffe seg alle bøkene angitt under overskriftene "Exphil", "Exfac" og "Idéhistorie".

Exfac, vår 2024

Gilje, N. og Grimen, H. (2005). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger: innføring i samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi. Universitetsforlaget. (266 s.)

Hauge, L.S. og Holgernes, B. (2005). Vitenskap og språk. En innføring i vitenskapsfilosofi og logikk. Høyskoleforlaget. I utdrag: «Del 1: Vitenskapsfilosofi», s. 11-138 (127 s.).

Hauge L.S. og Haga, S. (2014). Handling, valg og ansvar. Etikk og menneskesyn i historisk perspektiv. Fagbokforlaget. (289 s.)

Følgende blir tilgjengeliggjort digitalt i Canvas av NLA:

Hellesnes, J. og Skirbekk, G. (2002). «Hans Skjervheim - ein filosofisk fornyar». I J. Hellesnes og G. Skirbekk (red.), Hans Skjervheim: Mennesket (s. 7-19). Universitetsforlaget. (13 s.)

Kristiansen, S.J. (2010) «Bilde og deltakelse: Om spillet mellom ikon og betrakter hos Hans-Georg Gadamer, Michael Ann Holly og Jean-Luc Marion». I S. Lien og C. Serck-Hanssen (red.), Talende bilder – Tekster om kunst og visuell kultur (s. 91-107). Spartacus forlag. (17 s.)

Sontag, S. (2011). «Mot fortolkning». I Agora. Journal for metafysisk spekulasjon, 2011 (2-3), s. 168-178. (11 s.)

Idéhistorie, vår 2024

Følgende bøker må kjøpes separat:

Mann, Thomas (2013). Døden i Venezia. Overs. Per Qvale. Oslo: Gyldendal (112 sider) Tidligere oversettelse av Kaare Lervik går også fint.

Freud, Sigmund (2007). Ubehaget i kulturen. Oslo: Cappelen (90 sider).

Kompendiumtekstene i idéhistorie (følger under) vil bli tilgjengeliggjort av NLA i Canvas.

Oversiktslitteratur (se samlet digitalt kompendium for oversiktsverkene):

Eriksen, T. B. (2000). Undringens labyrinter: Forelesninger over filosofiens historie. Universitetsforlaget. I utdrag: s. 247-275, 289-307, 371-397, 431-446 og 478-512 (126 sider).

Liedman, S. E. (2013). Den moderne verdens idéhistorie: I skyggen av fremtiden. Dreyers forlag. I utdrag: s. 16-53 (38 sider).

Lund, E., Pihl, M. og Sløk, J. (2007). De europæiske ideers historie. København. I utdrag: s. 170-266 (97 sider)

Toulmin, S. (1990). Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. The University of Chicago Press. I utdrag: s. 5-44 [«What is the Problem About Modernity?»] (40 sider).


Kommentarlitteratur:

Berdjajev, N. (1992). Om Dostojevskij. Artos. I utdrag: s. 30–52 (23 sider)

Eriksen, T. B. (2000). «Thomas Mann og modernismen». I T. B. Eriksen, Nietzsche og det moderne (s. 150–174). Universitetsforlaget. (25 sider)

Eriksen, T. B. (2002). Kors på halsen – om religion og vitenskap. Universitetsforlaget. I utdrag: s. 239-257 (18 sider).

Eriksen, T. B. (2003). Hva er idéhistorie?. Universitetsforlaget. I utdrag: s. 7-36 (29 sider).

Heyerdahl, G. B. (1974). «Kjærlighetsideen hos Søren Kierkegaard med henblikk på ‘Kjerlighedens Gjerninger’». I T. Frost og E. A. Wyller (red.), Den platonske kjærlighetstanke gjennom tidene (s. 175-190). Gyldendal. (16 sider)

Jeffries, S. (2016). Grand Hotel Abyss: The Lives of the Frankfurt School. Verso. I utdrag: s. 175-190 [«Modernism and All That Jazz»] (16 sider)

Kjetsaa, G. (2002). «Etterord til Idioten». I F. M. Dostojevskij, Idioten (bind II, s. 267-271). Solum Forlag. (5 sider)

Kjetsaa, G. (1977). «Dostojevskij og Storinkvisitoren». I G. Kjetsaa, Dostojevskij og Tolstoj: Essays (s. 54-62). Gyldendal. (9 sider)

Lampl, H. E. (1993). «Friedrich Nietzsche». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind II, s. 574-591). Aschehoug. (17 sider)

Levander, H. (1995). Thomas Mann och hans tid. Carlssons. I utdrag: s. 109-116 (8 sider).

Lingaas, E. M. (2013). Vestens idéhistorie: Renessanse og reformasjon 1539-1600. Cappelen Damm Akademisk. I utdrag: s. 22-35, 158-181, 191-197 og 262-274 (52 sider).

Moi, T. (2002). Hva er en kvinne? Kjønn og kropp i feministisk teori (R. C. Granaas, Overs.). Gyldendal. I utdrag: s. 106-116 [«Man er ikke født kvinne: Biologi og levd erfaring»] (11 sider).

Schjelderup, H. (1993). «Sigmund Freud». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind III, s. 15-38). Aschehoug. (24 sider)

Schaanning, E. (1993). «Jürgen Habermas». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind III, s. 373-390). Aschehoug. (18 sider).

Schaanning, E. (1993). «Michel Foucault». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind III, s. 401-417). Aschehoug. (17 sider)

Storheim, E. (1993). «Immanuel Kant». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind II, s. 242-264). Aschehoug. (23 sider)

Svendsen, P. (1993). «Søren Kierkegaard». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind II, s. 411-431). Aschehoug. (21 sider)

Waage, P. N. (1993). «Fjodor M. Dostojevskij». I T. B. Eriksen (red.), Vestens tenkere (bind II, s. 545-557). Aschehoug. (13 sider)


Originallitteratur:

Adorno, T. W. (1991). «Om kulturindustrien» (A. Sundland, Overs.). I M. Horkheimer og T. W. Adorno, Kulturindustri: Opplysning som massebedrag (s. 65-75). Cappelen. (Opprinnelig utgitt i 1963). (11 sider)

Beauvoir, S. (2000). Det annet kjønn (B. Christensen, Overs.). Pax. (Opprinnelig utgitt i 1949). I utdrag: «Innledning», s. 33-48 (16 sider).

Benjamin, W. (1991). «Historiefilosofiske teser» (T. Karlsen, Overs.). I T. Karlsen (red.), Kunstverket i reproduksjonsalderen: Essays om kultur, litteratur, politikk (s. 94-103). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 1942) (10 sider)

Dostojevskij, F. M. (1990). Idioten (bind I) (G. Kjetsaa, Overs.). Solum Forlag. (Opprinnelig utgitt i 1869). I utdrag: s. 66-75 (10 sider).

Dostojevskij, F. M. (1990). Idioten (bind II) (G. Kjetsaa, Overs.). Solum Forlag. (Opprinnelig utgitt i 1869). I utdrag: s. 252-262 (11 sider).

Dostojevskij, F. M. (1991). Brødrene Karamasov (O. Broch, Overs.). Den norske bokklubben. (Opprinnelig utgitt i 1880). I utdrag: s. 260-290 og s. 346-356 (42 sider).

Foucault, M. (2006). Tingenes orden: En arkeologisk undersøkelse av vitenskapene om mennesket (K. O. Eliassen, Overs.). Spartacus. (Opprinnelig utgitt i 1966). I utdrag: «Forord», s. 7-19 (13 sider).

Freud, S. (1992). Ubehaget i kulturen (2. utg.) (P. Larsen, Overs.). Cappelen. (Opprinnelig utgitt i 1929). (101 sider) (kjøpes separat)

Freud, S. (1998). «Fra Jeget og detet». I H. Svare (red.), Filosofiske tekster i utvalg (s. 249-254). Pax. (Opprinnelig utgitt i 1923). (6 sider)

Habermas, J. (1999). «En genealogisk undersøkelse av moralens kognitive gehalt» (A. Eriksen, Overs.). I R. Kalleberg (red.), Kraften i de bedre argumenter (s. 172-211). Ad Notam Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 1996). (40 sider).

Kant, I. (2003). «Besvarelse av spørsmålet: Hva er opplysning?» (Ø. Skar, Overs.). I J. G. Hamann, Opplysning og kors (s. 210-218). Aschehoug. (Opprinnelig utgitt i 1784). (9 sider)

Kierkegaard, S. (1998). «Fra Enten-Eller». I H. Svare (red.), Filosofiske tekster i utvalg (s. 213-220). Pax. (Opprinnelig utgitt i 1843). (8 sider)

Kierkegaard, S. (1998). «Fra Afsluttende uvidenskabelig efterskrift». I H. Svare (red.), Filosofiske tekster i utvalg (s. 221-229). Pax. (Opprinnelig utgitt i 1846). (9 sider)

Kierkegaard, S. (1963). Kjerlighedens Gjerninger. Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 1847). I utdrag: «IV. Vor pligt at elske de mennesker vi see», s. 150-169 (20 sider).

Mann, T. (2013). Døden i Venezia (P. Qvale, Overs.). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 1912). (98 sider) (Kjøpes separat)

Nietzsche, F. (1989). «Om sannhet og løgn i utenommoralsk forstand» (K. W. Hansen, Overs.). Agora, 1989 (2-3), s. 115-127. Aschehoug. (Opprinnelige utgitt i 1903). (13 sider)

Nietzsche, F. (1990). Slik talte Zarathustra (A. Hønningstad, Overs.). Gyldendal. (Opprinnelig utgitt i 1892). I utdrag: s. 12-14 [«Om de tre forvandlinger»] (3 sider).

Pico della Mirandola, G. (2013). «Lovprisning av menneskets verdighet» (T. Frost, Overs.). I T. Frost (red.), Lovprisning av menneskets verdighet; Om det værende og det éne (s. 39-57). Vidarforlaget. (Opprinnelig utgitt i 1486). (19 sider)

Skjervheim, H. (1976). «Deltakar og tilskodar». I H. Skjervheim, Deltakar og tilskodar og andre essays (s. 51-72). Johan Grundt Tanum Forlag. (Opprinnelig utgitt i 1957). (22 sider)