KA_logo_v2

Vilkår

Vilkår for 2022-2024

Vilkår for studiereise med Kulturakademiet

Vilkårene gjelder alle som studerer ved Kulturakademiet og som har akseptert tilbudet om studieplass ved å betale administrasjonsgebyr til Kulturakademiet for studier høst 2022, vår 2023, høst 2023 og vår 2024.

For ekstraordinære situasjoner kan det gjelde særlige vilkår som på enkelte punkter kan gå foran disse standardvilkårene, noe som i så fall eksplisitt vil bli angitt i de særskilte vilkårene.

Avtalen anses for inngått og påmelding som bindende ved betaling av ikke-refunderbart administrasjonsgebyr. Kulturakademiet reserverer seg retten til å meddele studenten at man ikke ønsker å bli bundet. Det skal gjøres klart for studenten når denne er bundet.

(1) Kulturakademiets plikter

Før avtalen inngås, skal Kulturakademiet gi studenten informasjon om avtalevilkårene. Studenten skal informeres om vesentlige praktiske forhold som har betydning for reisen, eksempelvis om pass, helsemessige formaliteter o.l. For avtaler som inngås så kort tid før studiereisen at det ikke er mulig å overholde denne bestemmelsen fullt ut, skal slik informasjon gis i den utstrekning det er praktisk mulig. Kulturakademiet skal i god tid før avreise gi studenten opplysninger om praktiske forhold som er vesentlig for selve studieoppholdet, som tidspunkt for innsjekking/utsjekking i leilighet, obligatorisk forsikring og hvordan studenten kan komme i kontakt med Kulturakademiet i løpet av studieoppholdet, samt navn og adresse på lokale representanter som studenten kan henvende seg til dersom det skulle oppstå problemer.

Kulturakademiet skal avvikle studieoppholdet i samsvar med det som er avtalt med studenten. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer, skal Kulturakademiet i rimelig utstrekning sørge for at studenten blir utsatt for minst mulig ulempe.

Studieprogrammet skal gjennomføres i samsvar med emnebeskrivelsen som gjelder ved høyskolen som arrangerer eksamen. Kulturakademiet skal minimere eventuelle avvik i den grad det er mulig og opplyse om forhold med betydning for studenten.

Kulturakademiets adgang til å gjøre endringer er nærmere regulert nedenfor, i punkt (6).

Kulturakademiet skal snarest mulig opplyse om forhold det forstår, eller bør forstå, har betydning for studenten.

Kulturakademiet kan ved behov opplyse norsk UD, ambassade og konsulat på studiestedet om navn og kontaktinformasjon til studenter ved skolen.

Kulturakademiet forbeholder seg retten til å bruke bilder og video av studenter på studiestedenes nettside, i brosjyremateriale, nettbannere, sosiale medier og annet markedsføringsmateriale. All bruk vil være anonymisert med mindre annet er avtalt. Studenten må selv gi beskjed til Kulturakademiets sentrale administrasjon dersom han eller hun ikke ønsker bilder av seg selv på disse stedene.

(2) Studentens plikter

Studenten plikter å sette seg inn i vilkår, størrelse på kursavgift og hvilke ytelser som er dekket av kursavgiften, studentreglement, eksamensreglement, emnebeskrivelser, arbeidskrav og all viktig praktisk informasjon om studiet som fremgår av Kulturakademiets og høyskolenes nettside, brosjyre og i øvrige informasjonskanaler.

Studenten må dokumentere at hun eller han har studiekompetanse og er kvalifisert for deltakelse på programmet før semesterstart på studiestedet. Hun eller han er selv ansvarlig for å søke om godkjenning av studiekompetanse og oppmelding til eksamen ved høyskolen som arrangerer eksamen i forkant av studiestart, i tråd med den praktiske informasjonen om prosedyren som er lagt ut på Kulturakademiets nettside. Dette må skje innen fristene, som fremgår i søknadsweb, studentweb og på høyskolens nettsider.

Studenter med rett til tilrettelagt eksamen må selv søke om dette i god tid på eget skjema til høyskolen som er faglig ansvarlig.

Studenten plikter å ha betalt hele kursavgiften innen 35 dager før avreise med mindre annet er skriftlig avtalt. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir Kulturakademiet rett til å heve avtalen, og kreve erstattet eventuelle påregnelige utgifter.

Studenten plikter å gi Kulturakademiet den informasjonen som han eller hun forstår, eller bør forstå, er relevant og av vesentlig betydning for gjennomføring av studieoppholdet, for eksempel av helsemessig art. Navnet man oppgir på søknadsskjemaet, vil bli brukt i løpet av oppholdet, og kan bli brukt for eksempel på flybilletter. Studenten er derfor ansvarlig for å oppgi riktig og fullstendig navn slik det fremgår av passet.

Studenten plikter å ta med seg gyldig pass, eventuelt visum, helseattester, billetter og andre dokumenter av nødvendig art for selve reisen og studieoppholdet. Studenten plikter selv å fremskaffe de nødvendige dokumentene for reisen og oppholdet, inkludert pass, student- og reiseforsikring, helsetrygdkort og eventuelt helseattest.

Blant annet med tanke på kollektive hendelser er det obligatorisk for studenter ved Kulturakademiet å tegne studentforsikring hos forsikringsselskap anbefalt av Kulturakademiet. Mer informasjon er tilgjengelig på nettsiden. Studenten plikter selv å tegne eventuelle tilleggsforsikringer som han eller hun mener er nødvendig. Dette gjelder både generelle reiseforsikringer og spesielle forsikringer knyttet til for eksempel ansvar eller utøvelse av ekstremsport o.l. under oppholdet. Reisende til Barcelona, Roma, Berlin, Paris, London og København anbefales å ta et europeisk helsetrygdkort, som fås på trygdekontoret, med på reisen. Kulturakademiet har rett til å avvise studenten dersom nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

Dersom studenten oppgir feilaktige eller mangelfulle opplysninger i forbindelse med studentforsikring, eller dersom den reisende rammes av sykdom eller ulykke som ikke dekkes av hans eller hennes forsikring, skal ikke Kulturakademiet pålegges ansvaret uansett årsak. Studenten plikter selv å sette seg inn i vilkårene for forsikringen, og har selv ansvaret for korrekt sakføring overfor forsikringsselskapet i tilfellet sykdom, skade eller ulykke. Den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen, slik som omkostninger for lege, sykehus, spesiell hjemtransport osv. Kulturakademiet forbeholder seg retten til å sende hjem en student for dennes egen regning dersom ledelsen ved studiesenteret mener et videre opphold ved studiesenteret setter studentens eller andre studenters helse i fare.

Studenten plikter under reise og studieopphold å rette seg etter Kulturakademiets bestemmelser og studentreglement, leilighetsfirmaers, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndighetenes regler. Studenten står direkte ansvarlig, også økonomisk, for eventuell skade og ødeleggelse overfor leilighetsfirmaer og utleiere, og må følge firmaenes eller eiernes generelle retningslinjer for disponering av eiendommen.

Besittelse og/eller bruk av narkotiske stoffer i løpet av studieoppholdet er strengt forbudt og vil resultere i bortvisning fra leilighet og tap av studieplass uten kompensasjon og uten forutgående advarsel.

Studentene skal rette seg etter de beskjedene Kulturakademiet gir om fremmøtetidspunkt, fremmøtested osv. under selve fellesreisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Han eller hun skal holde seg orientert om avgangene og etterkomme anvisningene fra Kulturakademiets representant, transportør, lufthavn eller andre. Studentene skal selv skaffe seg flybilletter og dokumenter som er nødvendig for transport til og fra studiestedet. Dersom studenten uteblir fra angitte flyvninger, arrangementer o.l., kan han eller hun ikke fremme krav mot Kulturakademiet i den anledning. Den enkelte student må ikke opptre til sjenanse for medstudenter eller medreisende eller skape sikkerhetsmessige eller praktiske problemer. Kulturakademiet har rett til å avvise en student ved reisens eller studieoppholdets start dersom studentens oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han eller hun ikke kan oppfylle disse kravene.

Studenten plikter å følge undervisningen på studiestedet. Ugyldig fravær fra undervisningen kan føre til tap av eksamensrett og utvisning fra studiesenteret, hvilket vil innebære at studenten selv må bekoste eventuelle utgifter til kost og losji på et nytt bosted og utgifter knyttet til tidlig hjemreise. Det er ikke mulig å melde seg av undervisningen i noen av emnene etter ankomsten til studiestedet. Studenten plikter også å møte opp på informasjonsmøter og ved andre anledninger der det blir opplyst om at det er obligatorisk oppmøte.

Studenten må selv erstatte eventuell skade eller ødeleggelse som han eller hun måtte påføre for eksempel leilighet stilt til disposisjon av Kulturakademiet. Senterleder og kontakt fra leilighetsfirmaet, eventuelt eier, skal gis beskjed så snart det oppstår en skade i leiligheten. Dette er særlig viktig ved akutte skader som vannskader o.l. Utgifter til dekning av skader vil bli jevnt fordelt på alle beboerne i leiligheten. Eventuell faktura for dekning av skader mottar man rett etter hjemkomst. Dersom noen er mer ansvarlig for skaden enn andre og bør dekke større deler av utgiften, er dette noe beboerne i leiligheten må bli enige om seg imellom. Studenten plikter å være særlig observant ved utsjekking og komme til enighet med representanten fra utleiefirmaet om hvilke skader gruppen er ansvarlig for, eventuelt ikke er ansvarlig for, før hjemreise til Norge.

Grove brudd på disse bestemmelsene gir Kulturakademiet, etter at forholdene er påtalt, rett til å nekte studenten videre deltakelse i studieoppholdet. Kulturakademiet har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med forsering av hjemreise, utkastelse av leilighet e.l. Den avviste studenten kan heller ikke fremme krav vedrørende den ubenyttede delen av studiereisen. Studenten kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres Kulturakademiet ved grove brudd på ovenstående bestemmelser, enten det er med vilje eller ved uaktsomhet. Studenten er ansvarlig for ødeleggelser osv. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

Studenten kan ordne egen innkvartering på studiestedet, men må gi beskjed til Kulturakademiets sentrale administrasjon om dette senest to måneder før avreise.

Den som bestiller en reise på andres vegne, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta på reisen er kvalifisert for studiet og kan følge Kulturakademiets reglement, og at den aktuelle reisen er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

(3) Bestilling og pris

Ved påmelding skal det betales et administrasjonsgebyr til Kulturakademiet på kr 4 000 (ikke-refunderbart). Første avdrag på kursavgift (kr 20 000) skal betales til Kulturakademiet cirka 14 uker før avreise. Denne summen er ikke-refunderbar, med mindre noe annet uttrykkelig fremgår av disse vilkår eller øvrig informasjon fra Kulturakademiet. Studenten har anledning til å ordne innkvartering selv. Dersom studenten velger innkvartering i regi av Kulturakademiet eller aktør som ordner innkvartering på vegne av Kulturakademiet, skal betaling av innkvartering være utført før innflytting.

Kursavgiften for hele studiereisen skal være betalt senest 35 dager før avreise med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved bekreftelse av studieplass senere enn 35 dager før avreise skal hele studieoppholdets pris betales umiddelbart ved bekreftelse av plass.

Bestillingen omfatter de ytelsene som er avtalt mellom Kulturakademiet og den reisende studenten. Ved vurdering av hva som er avtalt, skal det legges vekt på hva som er lovet på Kulturakademiets nettsider. Dersom Kulturakademiet vil ta forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transport, innkvartering m.m., må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelser, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig.

På grunn av forhåndsbestillinger opptil mer enn et halvt år før reisen trer i kraft, er prisene kun veiledende. Kulturakademiet tar derfor forbehold om prisjusteringer. Alle priser på Kulturakademiets nettsider og i brosjyrer gjelder per person per semester i det beskrevne boalternativ. Disse prisene gjelder inntil Kulturakademiet informerer skriftlig om endringer, senest tyve dager før avreise.

Kursavgiften inkluderer undervisningen slik den er beskrevet. Innkvartering er som regel på dobbeltrom, i enkelte tilfeller med dobbeltseng, med mindre enkeltrom er bestilt til ekstra kostnad. Prisen inkluderer ikke transport til og fra studiestedet, deltakelse på utflukter og andre aktiviteter, utgifter i forbindelse med pass, vaksinasjoner og eksamens- eller studieavgift. Prisen inkluderer heller ikke eventuell avbestillings- og/eller reiseforsikring.

(4) Informasjon til studenten

Ved bestilling, eller senest 10 dager før avreise, skal den reisende gjøres spesielt oppmerksom på følgende forhold: (a) arrangørens navn, adresse og telefonnummer; (b) pris på reisen og hvilke ytelser som inngår i prisen; (c) at den reisende selv må sørge for å ha gyldig pass, vaksinasjoner og obligatoriske forsikringer og eventuelle tilleggsforsikringer som ønskes (reisegods, ansvar, utøvelse av ekstremsport, eventuell avbestillingsforsikring m.v.); (d) vilkår som gjelder for studiereisen og oppholdet; (e) hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling; (f) at arrangøren i enkelte tilfeller har anledning til å øke prisen, jfr. punkt 6, (g) eventuelle ekstraordinære tiltak og restriksjoner fra myndigheter på studiestedet av betydning for studenten.

(5) Avbestilling

Avbestilling og avmelding skal alltid og unntaksløst rettes skriftlig til Kulturakademiets sentrale administrasjon. Studenten skal motta en skriftlig bekreftelse på at avbestillingen/avmeldingen er registrert. Dersom en slik bekreftelse ikke er mottatt, plikter studenten selv å kontakte Kulturakademiet for å få en bekreftelse.

Studenten kan avbestille studieoppholdet før avreise etter følgende regler: (a) Ved avbestilling før det ikke-refunderbare administrasjonsgebyret er innbetalt, påløper det ingen kostnader for den reisende; (b) ved avbestilling fra og med dagen for forfall av første avdrag av kursavgift (8. mai/8. november) faktureres det et avbestillingsgebyr på kr 20 000; (c) ved avbestilling fra og med fjorten til fire dager før programmet starter på studiestedet tar arrangøren halvparten av kursavgiften samt hele utgiften til innkvartering; (e) ved avbestilling fra tre dager før avreise beholder arrangøren hele kursavgiften og utgiften til innkvartering.

Innkvarteringsavgiften/første avdrag av kursavgift er ikke-refunderbar, og vil ikke bli refundert ved en eventuell avmelding. Ved avmelding før fjorten dager før avreise omgjøres deler av en eventuelt betalt innkvarteringsavgift/første avdrag av kursavgift til avmeldingsgebyr.

Studenten har rett til avbestilling av studieoppholdet inntil fire uker før studiestart i utlandet, uten å måtte betale avmeldingsgebyr, dersom det inntreffer nye, uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter på studiestedet eller i umiddelbar nærhet av dette som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av studieoppholdet eller av transporten til studiestedet. Eksempler på slike forhold er krig eller krigstilstand, naturkatastrofer, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Ved slik avbestilling har studenten krav på tilbakebetaling av kursavgiften.

Retten til å avbestille etter de foregående punktene forutsetter at studenten selv ikke kjente til, eller burde ha kjent til, omstendighetene som i vesentlig grad ville påvirke gjennomføringen av studieoppholdet, og videre at det ikke har påløpt urimelig med tid fra omstendighetene inntraff til studentens avbestilling.

Dersom studentene må melde seg av på grunn av manglende studiekompetanse, kan eventuell betaling av innkvartering og kursavgift overføres til det påfølgende semesteret. Denne særregelen kan anvendes kun én gang, og Kulturakademiet må få beskjed senest 6 uker før studieprogrammet starter på studiestedet. Manglende studiekompetanse må dokumenteres overfor Kulturakademiet i form av kopi av karakterutskrift e.l.

Ved avmelding til Kulturakademiet er studenten selv ansvarlig for å gi beskjed til Lånekassen, høyskolen og andre det måtte vedkomme om endring av studieløp, herunder eksamensavmelding.

Ved avbrudd i studiene og avmelding etter start på studieoppholdet mister studenten studieretten og må flytte ut fra leiligheten uten refusjon av kursavgift og utgift til innkvartering.

(6) Endringer i pris, ytelser m.v.

Endringer som ønskes foretatt av studenten, anses som avbestilling og ny bestilling. Det er et begrenset antall studieplasser ved Kulturakademiet, og det kreves at studenten først har sendt inn søknad for at arrangøren kan vurdere om vedkommende vil oppfylle nødvendige krav til studiekompetanse. Studieplassen kan derfor ikke overdras til andre.

Kulturakademiet forbeholder seg retten til å endre pris hvis det inntrer nye eller økte skatter og avgifter, endrede valutakurser, endrede transport- eller leilighetsomkostninger, et lavt antall deltakere eller andre tilsvarende omstendigheter av kostnadsrelevant art. Prisforhøyelse som iverksettes, må ikke overstige økninger i skatter m.v., og varselet om forhøyelse må være kommet frem til den reisende senest tyve dager før avreise.

Hvis prisøkningen utgjør mer enn ti prosent av den avtalte prisen, kan studenten annullere studiereisen og få hele kursavgiften tilbake. Retten til annullering faller bort dersom studenten ikke sender arrangøren melding om krav om annullering innen tre dager etter at arrangørens varsel er kommet frem til studenten og arrangøren har opplyst særskilt om denne fristen.

Informasjon om semesterstartsdato osv. gitt på nettside og i brosjyre, er veiledende. Studentene vil få oppgitt nøyaktige datoer så snart som mulig etter at depositumet er innbetalt, men senest fire uker før semesterstart på studiestedet. Kulturakademiet er kun ansvarlig for innholdet i sitt eget program. Kulturakademiet er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser eller annet i forbindelse med transport til og fra studiestedet. All befordring med fly er for øvrig underlagt blant annet reglene i Warsawa-konvensjonen av 1929.

Kulturakademiet har rett til å overføre en student til en annen innkvartering som passer bedre til gruppens størrelse, enkeltstudenters og overordnede behov. Den nye innkvarteringen skal tilsvare det opprinnelige bostedet. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i studiereisen, eller gjør at de gitte opplysninger om reisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

Kulturakademiet vil måtte kunne foreta endringer i studieopplegget. Dette vil kunne variere noe fra semester til semester, og Kulturakademiet forbeholder seg retten til å stenge skolen i ferier eller dersom forhold på studiestedet gjør det nødvendig. Oppdatert og riktig informasjon om studieplanen vil derfor bli gitt den første uken av oppholdet.

Kulturakademiet plikter å underrette studenten skriftlig så snart som mulig om eventuelle endrede betingelser eller innhold etter dette punktet. Studenten har rett til å heve kjøpet dersom endringene medfører at studiereisen vil lide av vesentlige mangler, eller han eller hun kan kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Dersom studenten ikke har påberopt seg denne retten innen tre dager etter at endringsmelding er kommet frem, mister han eller hun retten til å heve kjøpet og å kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter studenten å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid. Studentens rett til å heve kjøpet bortfaller ved force majeure eller øvrige forhold som beskrevet i punkt 7 (b) - (d).

(7) Kulturakademiets rett til å avlyse reisen

Kulturakademiet har rett til å avlyse en reise dersom: (a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall studenter. Avlysningen må i så fall finne sted senest tretti dager før avreise; (b) forhold som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure), som arrangøren ikke kan kontrollere og ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende, vanskeliggjør eller gjør det utilrådelig å avvikle reisen; (c) forhold på studiestedet gjør det utilrådelig å reise på grunn av risiko for den reisendes liv eller helbred; (d) forhold på studiestedet gjør det urimelig å kreve at avtalen følges.

Kulturakademiet skal så snart det er mulig underrette studenten dersom en avlysning kommer på tale. Når en studiereise avlyses, har studenten krav på full tilbakebetaling av kursavgiften, med mindre studiereisen avlyses i henhold til punkt 7 (b) – (d). Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han eller hun er påført direkte tap som følge av arrangørens feil eller forsømmelse.

Når Kulturakademiet finner det nødvendig. eller hvis omstendigheter angitt i (a) til (d) ovenfor inntreffer, kan en studiereise avbrytes eller forandres etter at den er påbegynt, og returreisen foretas tidligere enn avtalt. I slike tilfeller har studenten krav på tilbakebetaling av et beløp som tilsvarer det antall dager han eller hun ikke har hatt utbytte av studiereisen, med mindre studiereisen avlyses i henhold til punkt 7 (b) – (d). Utover dette kan ikke studenten gjøre krav gjeldende, med mindre han eller hun er påført direkte tap som følge av arrangørens feil eller forsømmelse.

(8) Mangler

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det studenten har hatt grunn til å kreve etter punkt 3 og 6. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold som studenten selv har gjort oppmerksom på at er av betydning, eller forhold som det på annen måte tydelig fremgår at er av betydning for den reisende. Ved vurdering av om en mangel foreligger, skal det legges vekt på om opplysningene eller utelatelsen av disse kan ha innvirket på den reisendes beslutning om å reise eller valg av arrangør.

Følgende forhold anses ikke som mangel: (a) avvik fra det avtalte som er av mindre betydning for gjennomføring av reisen eller som ikke har hatt betydning for valg av reise; (b) forhold som ligger utenfor Kulturakademiets kontroll ; (c) avvik fra normalt vær, normale temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter; (d) avvik fra forventninger den reisende har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. boligstandard på studiestedet, dersom forholdene den reisende klager på, må anses å være vanlige på stedet; (e) forhold som skyldes den reisendes eget forhold eller egen forsømmelse; (f) forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen.

(9) Utbedring av mangler og prisavslag

Studenten har rett til å kreve en mangel utbedret dersom dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for Kulturakademiet i forhold til mangelens betydning for den reisende. Kulturakademiet har rett til å utbedre manglene om dette tilbys senest i forbindelse med klage fra den reisende. Studenten kan bare motsette seg slik utbedring dersom det eksisterer en rimelig grunn. Kulturakademiet kan ikke kreve at studenten bærer merutgifter ved utbedring av mangler. Dersom studenten ikke får den avtalte innkvartering, plikter Kulturakademiet snarest å tilby et alternativ som fremstår som likeverdig.

Dersom en mangel ikke utbedres på en tilfredsstillende måte, har studenten krav på prisavslag. Dette gjelder imidlertid ikke dersom mangelen skyldes en force majeure-situasjon, jfr. punkt 13. Prisavslaget beregnes med utgangspunkt i studiereisens pris og skal tilsvare mangelens betydning.

(10) Kulturakademiets rett til å heve studentens kjøp av reisen

Kulturakademiet har rett til å heve avtalen ved vesentlig mislighold fra den reisende studentens side. Som vesentlig mislighold anses alltid at studenten ikke har betalt vederlaget til rett tid samt vesentlig brudd på studentens plikter, jfr. punkt 2. En forutsetning for at Kulturakademiet skal kunne heve kjøpet, er at studenten har fått en rimelig betalingsfrist. Heving iverksettes ved at arrangøren varsler den reisende om at kontrakten er hevet. Ved vesentlig misforhold vil studenten ikke få refundert kursavgift eller utgift til innkvartering. Eventuelle ubetalte krav vil heller ikke frafalles.

(11) Studentens rett til å heve kjøpet av studiereisen

Studenten kan heve kjøpet av studiereisen hvis en mangel i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av studiereisen og Kulturakademiet ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative ytelser som studenten har godtatt.

Studenten har i disse tilfellene krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterlige krav gjeldende. Retten til heving etter dette punktet gjelder ikke dersom den reisende kjente til, eller burde ha kjent til, omstendighetene da han eller hun inngikk avtalen om kjøp av reisen. Ved force majeure, jfr. punkt 13, faller hevingsretten bort.

(12) Erstatning

Kulturakademiet plikter å erstatte det tap studenten påføres ved skade eller ulempe som er en følge av at forpliktelser etter avtalen ikke er fulgt opp. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom Kulturakademiet kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides skolen eller noen skolen har avtalt skal medvirke til gjennomføringen av reisen. Den reisende plikter å begrense tapet så godt han eller hun kan. Arrangøren er ikke ansvarlig for konsekvenstap eller tap av ikke-økonomisk karakter med mindre arrangøren har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

(13) Force Majeure

Kulturakademiet er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som Kulturakademiet ikke har kontroll over og som man ikke kunne ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på slike forhold er krig eller krigstilstand, naturkatastrofer, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende forhold (force majeure). Dersom en force majeure-situasjon inntreffer, skal Kulturakademiet snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for i den grad det er mulig å begrense den reisendes tap som følge av hendelsen.

(14) Klagefrist

Hvis studenten mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han eller hun plikt til å gi Kulturakademiet beskjed så snart som mulig på studiestedet. Klager over mangler i forbindelse med bostedet m.v. må så vidt det er mulig fremsettes straks overfor Kulturakademiets representant på stedet. Uansett må klage være fremsatt til arrangøren senest fire uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Alle klager må fremsettes skriftlig.

(15) Tvistebehandling

Hvis det oppstår uenighet mellom arrangøren og den reisende om forståelsen av reisevilkårene, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan den reisende eller arrangøren bringe saken inn for Forbrukerrådet. Den som ønsker å bringe saken opp for 3. mann, betaler kostnadene i forbindelse med dette. Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom den reisendes reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene blir enige, kan saken bringes inn for et tvisteløsningsorgan. Kjøperen aksepterer Oslo Tingrett som Verneting. Et hvert søksmål mot arrangøren skal reguleres etter norsk rett.

(16) Avsluttende bestemmelser

Av praktiske grunner angir Kulturakademiet reiselengden etter dagen for utreise og hjemkomst, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid i hele dager ved reisemålet.

Disse vilkårene gjelder slik de til enhver tid er oppdatert. Kulturakademiet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, opplysninger i prisoversikter, i brosjyrer og på nettsider. Endringer kan ikke gjøres til ulempe for allerede foretatte påmeldinger.

Kulturakademiet tar forbehold om eventuelle trykk- og korrekturfeil og om at priser på nettsidene våre på internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker. Opplysninger i brosjyremateriale kan også være utdatert. I slike tilfeller vil oppdatert informasjon være tilgjengelig på nettsiden. Kulturakademiet tar forbehold om skrivefeil i vilkårene.

Sist oppdatert: 30.09.21