KA_logo_v2

Vilkår

Vilkår for 2024–2025

1 Avtalens inngåelse

1.1 Avtale om studier er inngått når Studenten har takket ja til tilbud om studieplass ved å betale et administrasjonsgebyr til Kulturakademiet på NOK 2 500. Dette beløpet er ikke refunderbart. Dersom slik betaling ikke skjer i henhold til mottatt faktura, er ikke Kulturakademiet bundet til å tilby Studenten studieplass.

1.2 Ved tilbud om studieplass skal Studenten få særskilt informasjon om;

(a) Arrangørens navn, adresse og telefonnummer

(b) Vilkår som gjelder for studiereisen og oppholdet

(c) Studiereisens pris

(d) Studentens avbestillingsrett

(e) Studentens plikter før avreise

(f) Forhold på studiestedet av betydning for Studentens egen innreise til studiestedet, som krav til pass, visum, vaksinasjon o.l.

2 Hva som omfattes av Avtalen

2.1 Avtalen omfatter rett til gjennomføring av studieprogram slik det fremgår av bestillingen. Videre er Kulturakademiets vilkår slik de fremgår her, Kulturakademiets studentreglement og etiske retningslinjer del av Avtalen mellom partene.

2.2 Studietilbudet skal gjennomføres i samsvar med emnebeskrivelsen som gjelder ved høyskolen eller universitetet som arrangerer eksamen, slik at Studenten skal ha mulighet til å være forberedt for eksamen. Justeringer i studieopplegget og studieplan sammenliknet med hva som er skissert på Kulturakademiets nettside, må påregnes, og utgjør ikke endringer av Avtalen.

2.3 Studiets varighet er for høstsemesteret fra 1. august til 31. desember. Vårsemesteret varer fra 2. januar til 30. juni. Det konkrete studieprogrammet, herunder undervisningsopplegget på studiestedet, vil variere basert på Studentens valgte studie slik det fremgår på Kulturakademiets nettside.

2.4 Under studieperioden vil Studenten ha mulighet til å delta på frivillige utflukter arrangert av Kulturakademiet som tilbys utelukkende til studenter ved Kulturakademiets studiesteder. Omfanget og typer utflukter som arrangeres på det enkelte studiested, kan variere fra år til år. Studenten vil få informasjon om utflukter, pris, påmelding og betaling til slike utflukter ettersom studiestart nærmer seg.

3 Studiets pris

3.1 Alle priser angitt på Kulturakademiets nettsider og i brosjyrer gjelder per person, per semester.

3.2 Studiets pris består av kursavgift for studieprogrammet som dekker undervisning for de poenggivende emnene, samt administrasjonsgebyr som betales ved bekreftet studieplass. Dersom studenten velger å følge valgfritt språkkurs eller andre tilleggskurs, kommer kostnad for dette som tillegg til den alminnelige kursavgiften.

3.3 Prisene inkluderer ikke tilleggsaktiviteter som utflukter og utgifter ved sosiale arrangementer i regi av Kulturakademiet. Prisen omfatter heller ikke Studentens egne kostnader som muliggjør studieoppholdet, til eksempel nevnes reise til studiestedet, utgifter til pass og vaksinasjoner, studie- og eksamensavgift på høyskolen hvor eksamen gjennomføres, eller utgifter til forsikringer.

4 Betalingsvilkår

4.1 Administrasjonsgebyr betales innen fem dager etter mottak av faktura ved tilbud om opptak, jf. Vilkårene punkt 1.1.

4.2 Med mindre annet er skriftlig avtalt, betales kursavgiften i to avdrag for semesterstudenter, og fire avdrag for årsstudenter. Det første avdraget innbetales ved oversendt faktura fra Kulturakademiet. Betalingsfrist for første avdrag er 8. mai og 8. november for henholdsvis høst- og vårsemesteret. Det andre avdraget betales ved faktura, med betalingsfrist 16. juli og 16. januar for henholdsvis høst- og vårsemesteret.

4.3 I tilfeller hvor Avtale inngås senere, skal hele studiets pris betales ved bekreftelse av studieplass.

5 Særlige forhold knyttet til Avtalen

5.1 Kulturakademiet krever at Studenten individuelt tegner ANSAs studentforsikring før semesterstart. Studenten plikter selv å tegne eventuelle andre forsikringer Studenten anser hensiktsmessig, herunder generelle reiseforsikringer. Studenter som har rett til et Europeisk helsetrygdekort, og som skal gjennomføre studier ved Kulturakademiet i et land i Europa, plikter å skaffe seg et slikt kort.

5.2 Studenten plikter selv å ha med nødvendige og gyldige reisedokumenter. Dersom Studenten ikke kan fremvise slik dokumentasjon, eller dokumentasjon på at kravene i henhold til Vilkårene punkt 5.1 er oppfylt, har Kulturakademiet rett til å avvise Studenten.

5.3 Studenten plikter selv å sette seg inn i vilkår for egne forsikringer, og må selv ivareta forholdet til forsikringsselskapet.

5.4 Bestilleren plikter å gi korrekt informasjon om Studenten som skal delta på Kulturakademiets studieprogram ved bestillingen. Bestilleren må selv bære kostnadene dersom det er gitt feilaktige opplysninger om forhold som fullt navn, fødselsdato og liknende, og dette senere medfører en merkostnad ved gjennomføring av Avtalen.

6 Studentens rett til å avbestille, overføre eller endre Avtalen

6.1 Tidspunktet for avbestilling og størrelse på avbestillingsgebyr

6.1.1 Studenten kan avbestille studieplassen kostnadsfritt før administrasjonsgebyret er innbetalt.

6.1.2 Ved avbestilling etter innbetaling av administrasjonsgebyret og frem til første avdragsbetaling for kursavgift, kan Studenten avbestille uten ytterligere kostnader. Administrasjonsgebyret blir imidlertid ikke refundert.

6.1.3 Ved avbestilling fra og med forfallsdato for første avdragsbetaling for kursavgiften, henholdsvis 8. mai eller 8. november, faktureres Studenten et avbestillingsgebyr på NOK 12 000. Gebyret kommer i tillegg til det allerede innbetalte administrasjonsgebyret. Dersom betaling for deler av kursavgiften er gjort, vil beløpet omgjøres til avbestillingsgebyr. Overskytende innbetalt beløp refunderes Studenten. Dersom avbestillingsgebyr ikke dekkes av allerede innbetalt kursavgift, vil det gjenstående beløpet faktureres særskilt.

6.1.4 Ved avbestilling fra og med to uker til fire dager før studiestart på studiestedet belastes Studenten halvparten av kursavgiften.

6.1.5 Ved avbestilling fra tre dager før studiestart på studiestedet belastes Studenten hele studieprisen.

6.2 Særskilt rett til avbestilling

6.2.1 Studenten kan avbestille studieoppholdet før oppstart dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter, som i vesentlig grad vil påvirke gjennomføringen av studiet. I tilfellet har Studenten krav på full refusjon av hele det innbetalte beløpet.

6.2.2 Studenten kan likevel ikke avbestille dersom Studenten kjente eller burde kjent til omstendighetene som begrunner avbestillingen.

6.3 Melding om avbestilling

6.3.1 Melding om avbestilling skal rettes skriftlig til info@kulturakademiet.no. Avbestillingen er først gjennomført når Studenten mottar skriftlig bekreftelse på at avbestilling er registrert.

6.3.2 Studenten er selv ansvarlig for å gi beskjed til Lånekassen, høyskolen eller andre om endringer i den planlagte studieløpet.

6.4 Rett til overføring av studiet

6.4.1 Dersom Studenten likevel ikke kan følge studieprogrammet grunnet dokumentert manglende studiekompetanse, kan allerede innbetalt kursavgift overføres til det påfølgende semesteret. Overføringsretten kan kun benyttes én gang. Beskjed om overføring grunnet manglende mulighet til å følge studieprogrammet, må gis senest seks uker før studiestart på studiestedet.

6.5 Rett til endringer i Avtalen

6.5.1 Dersom Studenten ønsker å gjøre endringer i Avtalen, må disse skriftlig godkjennes av Kulturakademiet før endringer kan anses avtalt. Større endringsønsker behandles som en avbestilling med etterfølgende ny bestilling, med mindre annet er avtalt mellom partene.

6.5.2 Det er ikke adgang til å bytte studieprogram etter oppstart av studiet.

6.5.3 Kulturakademiet krever at det sendes inn søknad før det innvilges studieplass, slik at Kulturakademiet kan få vurdere om den aktuelle søkeren vil oppfylle kriteriene for plass i studieprogrammet. Det er på denne bakgrunn ikke adgang til å overdra Avtalen til andre, slik at en annen reiser i den planlagte Studentens sted.

7 Kulturakademiets rett til å avlyse eller endre studiet uten erstatningsplikt

7.1 Avlysning av studiet

7.1.1 For å sikre et tilstrekkelig godt studie- og undervisningsmiljø forbeholder Kulturakademiet seg retten til å avlyse studiet dersom det ikke er påmeldt tolv eller flere studenter til det aktuelle studiet. Slik avlysning må skje senest fire uker før studiestart.

7.1.2 Kulturakademiet har rett til å avlyse studiet dersom det før studiestart inntreffer uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som vesentlig vanskeliggjør gjennomføringen. Melding om avlysning på denne bakgrunn må gis innen rimelig tid etter at omstendigheten oppstod, og konsekvensene for gjennomføring av studieprogrammet ble synlig.

7.1.3 Ved avlysning etter punkt 7.1.1 og 7.1.2, har Studenten krav på full refusjon av innbetalte beløp. Studenten kan imidlertid ikke kreve erstatning for tap som oppstår grunnet slik avlysning.

7.2 Endring av studieoppholdet

7.2.1 Kulturakademiet kan endre innholdet og rammene for studieprogrammet før oppstart. Etter studiestart kan det gjøres justeringer i studieopplegget og gjennomføringen, se Vilkårene punkt 2.2.

7.2.2 Dersom forhold som nevnt i punkt 7.1.2, oppstår, kan Kulturakademiet gjøre nødvendige endringer for å sikre at Studenten får følge undervisning som setter Studenten i stand til å gjennomføre planlagte eksamener.

7.2.3 Dersom det blir nødvendig med avlysning av studiet på grunn av forhold som nevnt i punkt 7.1, kan Kulturakademiet tilby Studenten studieplass på et annet studium på ett av Kulturakademiets andre studiesteder. En slik endring vil være vesentlig, og Studenten kan nekte å godta endringen i henhold til punkt 7.2.4.

7.2.4 Studenten skal uten ugrunnet opphold gis melding om slike endringer. Dersom endringen har en prismessig konsekvens for Studenten, skal Kulturakademiet særskilt opplyse om dette.

7.2.5 Dersom endringene er vesentlige sammenliknet med hva som opprinnelig er avtalt, har Studenten adgang til å avbestille studiet med krav om full tilbakebetaling av innbetalt beløp, eller gjøre endringen gjeldende som en mangel som gir grunnlag for prisavslag, se punkt 11, 12 og 13. Studenten må gi Kulturakademiet melding om at endringen ikke aksepteres innen fem virkedager etter at endringsmelding er gitt, for at krav om avbestilling av studiet eller andre mangelskrav skal være i behold. Dersom slik melding ikke gis innen fristen, anses endringen for godkjent av Studenten.

8 Studentens plikter

8.1 Studenten plikter å sette seg inn i og innrette seg etter Avtalen, herunder Vilkårene og Kulturakademiets studentreglement og etiske retningslinjer, samt informasjon som gjelder gjennomføringen av studieprogrammet, herunder emnebeskrivelser, studieinformasjon og liknende.

8.2 Studenten plikter selv å sikre at nødvendig studiekompetanse foreligger før oppstart, å søke om opptak ved høyskolen eller universitetet som arrangerer eksamen, og å sende andre søknader om tilrettelegging. Videre plikter Studenten selv å fremskaffe nødvendige dokumenter for egen reise og opphold, slik som pass, visum og liknende.

8.3 Studenten plikter å gi Kulturakademiet den informasjon Kulturakademiet ber om, og ellers informasjon Studenten forstår eller burde forstå at vil være relevant for gjennomføring av studiet.

8.4 Studenten plikter å følge undervisningen på studiestedet, levere obligatoriske arbeider, delta på informasjonsmøter og andre arrangementer når Kulturakademiet har opplyst at det er obligatorisk oppmøte. Ugyldig fravær fra undervisningen på mer enn 15 % og fravær fra andre obligatoriske aktiviteter, utgjør et vesentlig mislighold av Avtalen.

8.5 Studenten plikter å rette seg etter Kulturakademiets studentreglement og etiske retningslinjer, hotellers eller andre delleverandørers ordensreglement, samt de stedlige myndigheters regler. Gjentatte eller alvorlige brudd på reglementet, særlig i tilfeller hvor dette går utover studiegjennomføringen for de øvrige studentene, utgjør et vesentlig mislighold av Avtalen.

9 Krav som følge av Studentens brudd på Avtalen

9.1 Kulturakademiets hevingsrett

9.1.1 Dersom Studenten ikke betaler i tide i henhold til faktura som beskrevet i Vilkårene punkt 4, foreligger et vesentlig mislighold som gir Kulturakademiet rett til å heve Avtalen.

9.1.2 Dersom Studenten ellers vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, herunder Kulturakademiets studentreglement, de etiske retningslinjene eller andre ordensreglement, kan Kulturakademiet heve Avtalen for det gjenstående. Ved heving av Avtalen mister Studenten sin studierett.

9.1.3 Dersom det før studiets oppstart blir klart at Studenten åpenbart ikke vil eller kan oppfylle Avtalen, særlig med hensyn til studentreglementet, kan Kulturakademiet heve Avtalen med bakgrunn i forventet vesentlig mislighold.

9.1.4 Ved heving av Avtalen mister Studenten retten til å følge gjenværende undervisning, samt til å delta på Kulturakademiets øvrige program slik som sosiale aktiviteter og utflukter.

9.2 Studentens erstatningsansvar

9.2.1 Dersom Kulturakademiet hever Avtalen på bakgrunn av punkt 9.1, plikter Studenten å erstatte det tap Kulturakademiet lider som følge av kontraktsbruddet, herunder de forholdsmessige kostnadene som allerede er pådratt for å oppfylle Avtalen overfor Studenten, slik som kostnader til foredragsholdere og ansatte.

9.2.2 Studenten er ansvarlig for skader og ødeleggelser som oppstår ved Studentens adferd, herunder ved brudd på studentreglementet. Dette gjelder uten hensyn til om skadene er påført ting eid av Kulturakademiet, andre studenter eller tredjeparter som Kulturakademiet har inngått avtale med i anledning oppfyllelse av denne Avtalen.

9.2.3 Studenten kan holdes ansvarlig for andre tap Kulturakademiet lider som følge av Studentens grovt uaktsomme eller forsettlige brudd på Avtalen.

9.2.4 Kulturakademiet plikter å begrense sitt tap i den utstrekning det er rimelig.

10 Kulturakademiets plikter

10.1 Kulturakademiet skal gjennomføre studiet i henhold til det som er avtalt. Dersom uforutsette omstendigheter likevel nødvendiggjør endringer under oppholdet, plikter Kulturakademiet i rimelig utstrekning å sørge for at Studenten blir utsatt for minst mulig ulempe. Ved behov for slike endringer plikter Kulturakademiet uten ugrunnet opphold å varsle Studenten gjennom endringsmelding. Dersom Studenten ikke varsler Kulturakademiet innen fem virkedager etter utsendelse av endringsmeldingen om at endringen ikke godtas, anses endringen for akseptert av Studenten.

10.2 Kulturakademiet skal snarest mulig opplyse om forhold det forstår, eller bør forstå, har betydning for Studenten. Dersom det gjøres endringer i Avtalen plikter Kulturakademiet å opplyse Studenten om endringene og Studentens eventuelle mulighet til å nekte godkjenning av endringene så snart som mulig.

10.3 Kulturakademiet skal, senest innen fire uker før studiestart på studiestedet gi Studenten informasjon om tidspunkt for undervisningsstart og andre praktiske forhold det er av betydning for Studenten å få vite om i forkant av oppstartsdato på studiestedet.

11 Mangler

11.1 Det foreligger en mangel når studiet avviker fra hva partene har Avtalt. Dersom Kulturakademiet har gitt melding om endring, og denne endringen er godkjent av Studenten, foreligger det likevel ikke mangler da endringen anses som del av Avtalen.

11.2 Det foreligger ellers mangel dersom Kulturakademiet har unnlatt å gi, eller gitt feilaktige opplysninger, om forhold som antas å ha virket inn på Avtalen.

11.3 Det foreligger heller ikke mangel dersom avviket fra Avtalen er av mindre betydning for gjennomføringen av studiet.

11.4 Studenten kan ikke gjøre gjeldende avvik fra det avtalte som mangler dersom avviket skyldes Studentens egne forhold eller forsømmelser.

11.5 Forhold på studiestedet som avviker fra Studentens forventninger, er ikke mangler så fremt det ikke gjelder omstendigheter Kulturakademiet har forpliktet seg til å levere. Andre forhold utenfor Kulturakademiets kontroll vil heller ikke utgjøre mangler etter Avtalen. Følgelig kan ikke variasjoner i vær og temperaturforhold eller liknende gjøres gjeldende som mangler.

12 Reklamasjonsplikt

12.1 Dersom Studenten mener det foreligger en mangel, har Studenten plikt til å gi Kulturakademiet skriftlig melding så snart som mulig slik at Kulturakademiet skal få anledning til å rette opp i forholdet. Ved endringsmeldinger fra Kulturakademiet i henhold til punkt 7.2 og 10.1, plikter Studenten å gi beskjed om sitt syn på endringene innen fem virkedager etter at endringsmeldingene ble sendt. Dersom Studenten ikke gir uttrykk for at endringen ikke aksepteres, vil endringen da anses godkjent og en senere reklamasjon er avskåret.

12.2 Under enhver omstendighet må krav som følge av mangler fremmes senest fire uker etter studieprogrammets avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge reklamasjonsfristen.

12.3 Dersom Studenten ønsker å heve Avtalen, må dette komme tydelig til uttrykk, og innen rimelig tid etter at Studenten oppdaget eller burde oppdaget forholdene som Studenten mener utgjør vesentlig mangel.

12.4 Dersom Studenten ikke reklamerer i tide, kan Studenten ikke gjøre gjeldende krav som følge av mangelen.

13 Krav som følge av Kulturakademiets brudd på Avtalen

13.1 Avhjelp

13.1.1 Studenten kan kreve en mangel utbedret dersom dette ikke medfører uforholdsmessig store ulemper og kostnader for Kulturakademiet i forhold til mangelens betydning Studenten.

13.1.2 Kulturakademiet har rett til å utbedre mangler, så fremt dette tilbys senest i forbindelse med Studentens reklamasjon.

13.1.3 Utbedring skal ikke medføre kostnader eller vesentlig ulempe for Studenten, og skal gjennomføres innen rimelig tid etter at Studenten har reklamert over mangelen.

13.1.4 Studenten kan kreve, og Kulturakademiet har rett til å tilby, omlevering i den grad det er hensiktsmessig sett opp mot den enkelte mangelens karakter.

13.2 Prisavslag

13.2.1 Dersom mangelen ikke utbedres i henhold til punkt 13.1, har Studenten krav på et passende prisavslag.

13.2.2 Prisavslaget skal beregnes med utgangspunkt i studiets pris, se punkt 3. Størrelsen på prisavslaget skal tilsvare mangelens betydning for Studenten sett opp mot leveransen som helhet.

13.3 Heving

13.3.1 Studenten kan heve Avtalen dersom en mangel i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av studiet og Kulturakademiet ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative ytelser som Studenten har godtatt.

13.3.2 Heving av Avtalen kan kun skje for den del som ikke allerede er levert.

13.3.3 Ved hevingen har Studenten krav på restitusjon av betaling for den del av Avtalen som heves.

13.4 Erstatning

13.4.1 Studenten kan kreve erstatning for direkte tap som skyldes Kulturakademiets kontraktsbrudd. Erstatningsplikten gjelder likevel ikke dersom Kulturakademiet kan godtgjøre at kontraktsbruddet skyldes uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter.

13.4.2 Krav om erstatning for indirekte tap kan kun gjøres gjeldende i den utstrekning Kulturakademiet har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig.

13.4.3 Studenten plikter å begrense tapet i den utstrekning det er rimelig.

14 Forholdet til bakgrunnsretten

14.1 Avtalen reguleres etter norsk rett, men avtaleforholdet er ikke direkte regulert av pakkereiseloven ettersom studiet ikke er å anse som en pakkereise.

15 Tvistebehandling

15.1 Dersom det oppstår uenigheter mellom partene om forståelsen av Avtalen, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan Studenten bringe saken inn for Forliksrådet i Oslo eller ved sitt hjemhørende forliksråd.

16 Avsluttende bestemmelser

16.1 Disse vilkårene gjelder slik de til enhver tid er oppdatert. Kulturakademiet forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, opplysninger i prisoversikter, i brosjyrer og på nettsider. Endringer kan ikke gjøres til ulempe for allerede foretatte påmeldinger.

16.2 Kulturakademiet tar forbehold om eventuelle trykk- og korrekturfeil og om at priser på nettsidene våre på internett kan inneholde feil grunnet tekniske årsaker. Opplysninger i brosjyremateriale kan også være utdatert. I slike tilfeller vil oppdatert informasjon være tilgjengelig på nettsiden.