KA_logo_v2

Vilkår

Vilkår leie av bolig fra og med vår 2024

1 AVTALENS INNGÅELSE OG PARTER

1.1 Avtale om leie av bolig ("Leieavtalen") er inngått mellom leietaker (heretter: "Studenten"), og utleier ("Studentboliger", org.nr. 929 926 668), når Studenten mottar bekreftelse på innsendt bestillingsskjema fra Studentboliger.

2 HVA LEIEFORHOLDET GJELDER

2.1 Avtalen gjelder leie av egnet studentbolig for perioden mens Studenten tar del i Kulturakademiet AS' studieprogram med undervisning på studiested i utlandet.

2.2 Som utgangspunkt vil studentboligen ha dobbeltrom, i enkelte tilfeller med dobbeltseng. Dersom Studenten ønsker enerom, kan dette avtales særskilt gjennom Studentboligers bestillingsskjema.

2.3 For å kunne tilby egnede boliger til Kulturakademiets studenter, inngår Studentboliger avtaler med boligeiere/agenter for leie av boliger på studiestedet som vil variere avhengig av antallet og sammensetningen av studenter som skal leie bolig via Studentboliger. Ved inngåelse av Avtalen kan derfor ikke Studentboliger garantere hvilken bolig Studenten tildeles, eller hvilke personer Studenten skal dele bolig og eventuelt rom med. Studenten vil få nærmere opplysninger om boligens lokasjon, størrelse, egenskaper og hvem andre som skal bo der to til tre uker før innflyttingsdato.

3 FORUTSETNINGER FOR LEIEFORHOLDET

3.1 For å ha rett til å leie bolig må Studenten være innrullert ved Kulturakademiet AS' studieprogram i den aktuelle studiebyen.

3.2 Dersom Studenten før eller i løpet av semesteret melder seg av studieprogrammet, mister Studenten rett til leie av boligen. Hvis innflytting allerede er skjedd på avmeldingstidspunktet, plikter Studenten å fraflytte boligen innen én (1) uke fra avmeldingstidspunktet. I slike tilfeller har Studenten rett på tilbakebetaling av forholdsmessig forskuddsbetalt leie. Utgifter Studentboliger allerede er påført grunnet Leieavtalen blir likevel ikke tilbakebetalt.

4 LEIEFORHOLDETS VARIGHET

4.1 Leieforholdet starter fra semesterstart på studiestedet, og opphører uten oppsigelse ved semesterets avslutning. De konkrete datoene for inn- og utflytting fremgår av Studentens bestilling og den etterfølgende bekreftelsen fra Studentboliger.

4.2 Utover hva som følger av denne Leieavtalen, er leieforholdet uoppsigelig.

5 OVERLEVERING

5.1 Overlevering av boligen skjer på innflyttingsdagen etter nærmere avtale med Kulturakademiets senterleder på studiestedet. Overlevering forutsetter at husleien er betalt i henhold til Leieavtalen punkt 7.

5.2 Ved forsinket overlevering av boligen, kan Studenten fastholde Leieavtalen så fremt dette ikke volder Studentboliger urimelig kostnad eller ulempe, og kreve erstattet sitt direkte tap som følge av forsinkelsen. Dersom forsinkelsen er vesentlig, har Studenten før overtakelse skjer rett til å heve Leieavtalen. Forsinkelsen er ikke vesentlig dersom Studentboliger stiller til rådighet alternativ bolig av samme standard.

6 HUSLEIEN

6.1 Leiesum

6.1.1 Leie for boligen i hele perioden utgjør totalt EUR 3400. For semesterstudenter i språk i Berlin og Paris, som har lengre opphold, er leie for boligen totalt EUR 3581.

6.1.2 Ved avtale om enerom vil tillegg til leiesummen påløpe, slik at leien utgjør EUR 6800. I Berlin er total leie med enerom likevel begrenset til EUR 4800 og EUR 4981 for språkstudenter som har lengre opphold. For studenter i språk i Paris, som har lengre opphold, er total leie med enerom EUR 7162.

6.2 Hva som inngår i leien

6.2.1 Husleien inkluderer rett til opphold i bolig i den angitte perioden. Utgifter til internett, strøm, gass og vann er inkludert inntil EUR 100 per person i leiligheten. Ved forbruk overskytende den inkluderte summen, fordeles utgiftene likt på Studentene som leier boligen. Faktura for slike ekstrakostnader må oversendes Studenten innen 4 uker etter utflytting.

6.3 Betaling

6.3.1 Betaling skjer ved faktura som oversendes i norske kroner i henhold til valutakurs på faktureringsdato. Forfallsdato skal være 16. juli eller 16. januar for henholdsvis høst- og vårsemesteret. Dersom leieavtale inngås senere enn disse datoene forfaller leien umiddelbart.

7 BOLIGENS STAND VED OVERLEVERING

7.1 Boligstandard og interiør

7.1.1 Boligen som tildeles Studenten skal være i vanlig god stand i henhold til det som er normalt på studiestedet. Ved overtakelse skal Studenten dokumentere boligens stand med bilder o.l.

7.1.2 Boligen skal være møblert og utstyrt med enkelt og grunnleggende kjøkkenutstyr, sengetøy og håndklær. Utstyr utover dette må Studenten anskaffe selv, eventuelt i sameie med sine medstudenter.

7.1.3 Ved avvik fra det avtalte, kan Studenten rette krav på bakgrunn av mangelen i henhold til husleieloven § 5-7. Ved avhjelp av slike mangler plikter Studenten å gi Studentboliger og deres kontraktspartnere adgang til boligen.

7.2 Reklamasjonsplikt

7.2.1 Dersom Studenten mener det foreligger en mangel ved boligen, har Studenten plikt til å gi Studentboliger skriftlig melding så snart som mulig slik at Studentboliger skal få anledning til å rette opp i forholdet. Ved mangler som foreligger ved overlevering, må melding gis senest innen to uker etter innflytting.

7.2.2 Dersom Studenten ikke reklamerer i tide, kan Studenten ikke gjøre gjeldende krav som følge av mangelen. Dette gjelder likevel ikke dersom Studentboliger har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

8 STUDENTBOLIGERS RETTIGHETER OG PLIKTER I LEIETIDEN

8.1 Studentboliger plikter å stille boligen til Studentens disposisjon gjennom hele leieperioden, slik det følger av denne Leieavtalen.

8.2 Studentboliger besørger alt innvending og utvendig vedlikehold av boligen, med unntak av det som er Studentens ansvar etter punkt 10. Dette inkluderer vedlikeholdsansvar for bruksutstyr som vaskemaskin, vannberedere, hvitevarer o.l. Utgifter til oppretting av skader på dette som skyldes vanlig bruk, dekkes normalt av Studentboliger.

8.3 Studentboliger og deres kontraktspartnere har rett til å få adgang til boligen for å gjennomføre tilsyn og visninger etter avtale med Studenten.

8.4 Dersom det blir nødvendig av hensyn til sammensetningen i boligene eller andre forhold, kan Studentboliger under leieperioden flytte Studenten til annen egnet studentbolig. Studentboliger skal i tilfellet sørge for at Studenten opplever minst mulig ulempe i forbindelse med flyttingen.

9 STUDENTENS PLIKTER OG ANSVAR

9.1 Studentens bruk av boligen

9.1.1 Studenten er ansvarlig for det daglige vedlikeholdet og renhold av boligen, inkludert tømming av sluk på kjøkken og bad, utskifting av lyspærer og rens av eventuell ventilatorvifte.

9.1.2 Studenten plikter å foreta nødvendig funksjonskontroll av røykvarsler(e) og brannvernutstyr, og gi beskjed umiddelbart ved behov for utbedring.

9.1.3 Studenten plikter ellers å behandle boligen med tilbørlig aktsomhet og rette seg etter de til enhver tid gjeldende husordensregler, Studentboligers påbud, Kulturakademiets studentreglement og etiske retningslinjer. Studenten er også ansvarlig for at disse reglene blir overholdt av personer Studenten gir tilgangen til boligen.

9.1.4 Studenten kan ikke gjøre endringer i husrommet uten særskilt skriftlig avtale med Studentboliger. Dette omfatter blant annet opphenging av bilder og maling.

9.1.5 Utgifter til utbedring av skader og andre nødvendige tiltak som skyldes Studentens brudd på pliktene beskrevet i punkt 10.1.1 – 10.1.4 må dekkes av Studenten selv.

9.2 Studentens ansvar ved andre skader på boligen

9.2.1 Dersom Studenten oppdager skade på boligen som krever raske tiltak, plikter Studenten å gi senterleder beskjed så fort som mulig og foreta nødvendige tiltak som avverge større skader. Ved andre skader plikter Studenten å gi Studentboliger melding innen rimelig tid.

9.2.2 Unnlater Studenten å gi slik melding, kan Studenten tape sitt mulige erstatningskrav og bli ansvarlig for tap og skader som følger av unnlatelsen.

9.3 Forsikringsplikt

9.3.1 Som del av Kulturakademiets studieprogram, plikter Studenten å ha tegnet studentforsikring hos ANSA. Denne forsikringen inkluderer også innboforsikring.

9.3.2 Studenten plikter å oppgi polisenummer til forsikringen før innflytting.

10 FRAMLEIE/HUSSTANDSMEDLEMMER

10.1 Av hensyn til øvrige leietakere og miljøet i studentboligen som helhet, er det ikke adgang til fremleie av boligen i leieperioden eller opptak av andre husstandsmedlemmer.

11 MISLIGHOLD. UTKASTELSE

11.1 Dersom Studenten vesentlig misligholder Leieavtalen og sine forpliktelser etter denne, har Studentboliger adgang til å heve Leieavtalen. Hvis bokollektivet som fellesskap misligholder sine forpliktelser, kan Leieavtalen heves overfor hver enkelt Student.

11.2 Manglende innbetaling av husleie, gjentatte brudd på husordensregler og andre overtredelser av Studentens plikter etter Leieavtalen som fortsetter etter mottak av formell skriftlig advarsel vil alltid utgjøre vesentlig mislighold som gir grunnlag for heving av Leieavtalen.

11.3 Ved heving av Leieavtalen og påfølgende utkastelse mister Studenten boretten, og må erstatte Studentboligers utgifter og andre tap som følge av misligholdet. Dette kan omfatte kostnader Studentboliger har til å forflytte de øvrige beboerne til andre boliger dersom eier/agent for boligen hever leieavtalen med Studentboliger.

11.4 Dersom det ellers ikke er mulig å påvise hvem av beboerne i boligen som har misligholdt sine forpliktelser på en måte som leder til hevingen, er beboerne solidarisk ansvarlig for skader og tap Studentboliger og deres kontraktspartnere påføres.

12 UTFLYTTING

12.1 Ved Leieavtalens opphør, skal Studenten stille boligen med tilbehør til disposisjon for Studentboliger og deres kontraktspartnere. Tilbakelevering anses skjedd når Studentboliger eller deres kontraktspartnere har fått overlevert nøkler og ellers fått uhindret adkomst til boligen.

12.2 Ved utflytting skal boligen og tilbehøret være ryddet, rengjort og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessig godt vedlikeholdt stand.

12.3 Ved skader, eller dersom boligen generelt er i dårligere stand enn hva som er avtalt og hva som følger av hva som kan forventes med hensyn til alminnelig slit og elde, kan Studentboliger kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring og eventuelt erstatning for annet tap. Dersom det ikke er mulig å påvise hvem av beboerne som har påført boligen skadene eller medført at den ikke er i kontraktsmessig stand ved overleveringen, fordeles kostnadene forholdsmessig på beboerne.

12.4 Krav om dekning av utbedringskostnader og andre tap må fremsettes innen rimelig tid. Ved vurdering av hva som er "rimelig tid" må det sees hen til når Studentboliger eventuelt mottar krav fra sine kontraktspartnere.

13 ETTERLATT LØSØRE

13.1 Etterlatt løsøre som tilhører Studenten, tas hånd om av Studentboliger eller deres kontraktsparter for Studentens regning. Rent skrot kan kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid, kan Studentboliger kreve en rimelig godtgjørelse for dette.

14 PERSONVERN

14.1 I den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle Leieavtalen, kan Studentboliger dele personopplysninger om Studenten med tredjeparter, herunder eier/agent for boligen. Det vises ellers til Kulturakademiets personvernerklæring vedrørende behandling av personopplysninger.

15 FORHOLDET TIL BAKGRUNNSRETTEN OG TVISTELØSNING

15.1 Selv om boligen er lokalisert i utlandet er Leieavtalen underlagt norsk rett og den norske husleieloven gjelder i forholdet mellom Partene, i tillegg til det som følger av Leieavtalen.

15.2 Avtalen gjelder leie av fast eiendom i utlandet for mindre enn seks måneder hvor både Studenten og Studentboliger ellers har bosted i Norge. Dersom det oppstår uenigheter mellom partene om forståelsen av Leieavtalen, og tvisten ikke løses i minnelighet, kan følgelig hver av Partene bringe saken inn for Husleietvistutvalget.