KA_logo_v2

Tidligere vilkår

Vilkår leie av bolig høsten 2022

LEIEAVTALE mellom Kulturakademiet og student ved skolen, høsten 2022

Kulturakademiet videreformidler bolig på studiestedet for å lette innkvartering for sine studenter. Boligen leies fra eier/agent på vegne av studentene. Skolen har som intensjon verken å tape eller å tjene på videreformidlingen. Studenter ved Kulturakademiet står fritt til selv å anskaffe egen bolig om det er ønskelig.

Det gjøres særlig oppmerksom på det følgende:

  • Adresse til bolig blir først tilgjengeliggjort ca. 2–3 uker før programstart på studiestedet. Grunnen til det er behovet for full oversikt over deltakende studenter før boligfordeling. I Paris er innkvartering i studenthus.
  • Studenter som ønsker enerom, kan bestille det mot ekstra kostnad via bestillingsskjema som fylles ut og leveres i juni. Kulturakademiet forbeholder seg retten til å tildele andre studenter enerom uten ekstra kostnad dersom boligsituasjonen tilsier det. Bestilling av enerom betyr ofte at Kulturakademiet må leie flere leiligheter på vegne av studentene, hvilket medfører ekstrautgifter.
  • Hensyn til gruppen kan tilsi at man må skifte bolig i løpet av semesteret.
  • Det etterstrebes omtrentlig lik standard på alle boliger, men boligene vil variere i størrelse og ha ulike egenskaper. Beliggenheten vil også variere.

1. Utleier

Navn: Kulturakademiet AS

Organisasjonsnummer: 990888876

Adresse: Munkengveien 10, 0376 Oslo

Telefon: 22438200

E-post: info@kulturakademiet.no

2. Leieobjekt

Leilighet/rom på studiested, som beskrevet på Kulturakademiets nettside. Se www.kulturakademiet.no/innkvartering.

Normalt vil leier dele rom med en annen student ved Kulturakademiet.

3. Varighet

Leieforholdet varer fra semesterstart 23. august 2022 til programmet er avsluttet på studiestedet 29. november. Nøkkel mottas ca. kl. 12 eller etter nærmere avtale på innflyttingsdagen, og avleveres før kl. 12 eller etter nærmere avtale på utflyttingsdagen. Leieforholdet kan ikke sies opp i løpet av leieperioden.

4. Leiesum

Totalt kr 27440.

Dersom det er bestilt enerom via bestillingsskjema som leveres i juni, eller senere ved sen påmelding, er leiesummen dobbel, altså kr 54880.

5. Eventuelt tillegg

Dersom utgifter til Internett, strøm og gass overskyter 100 euro per person i leiligheten, sendes det en ekstraregning der denne utgiften fordeles likt på beboerne i leiligheten ca. 2–4 uker etter utflytting. Utgifter for å rette opp skader på boligen som er oppstått i løpet av leieperioden, fordeles likt mellom beboerne. Det blir eventuelt tilsendt faktura for dette ca. 2–4 uker etter utflytting. Beboerne er selv ansvarlig for å omfordele utgiften seg imellom dersom det anses som rimelig at noen dekker en større del av denne utgiften.

6. Leiebetaling

Leien betales i sin helhet innen 16. juli eller umiddelbart ved sen påmelding, og må være betalt i sin helhet for at man skal få adgang til leiligheten.

7. Boligens stand

Boligen skal ha det som er normal standard på studiestedet. Den skal være utstyrt med enkelt og grunnleggende kjøkkenutstyr, sengetøy og håndklær. Ved spesielle behov, for eksempel for kjøkkenutstyr, må det påregnes noen utgifter til anskaffelser. Studenten er selv ansvarlig for å påtale eventuelle mangler ved boligen innen to uker etter innflytting. Man er videre selv ansvarlig for å dokumentere boligens stand ved innflytting med bilder o.l. for å unngå urimelige krav ved utflytting fra eier/agenten som Kulturakademiet videreformidler boligen for. Oppretting av feil og mangler i boligen avtales direkte med eier/agent i løpet av oppholdets varighet. Kulturakademiet gir studenten kontaktinformasjon til eier/agent ca. 2–3 uker før innflytting.

8. Utleiers plikter

Kulturakademiet plikter å stille boligen til leiers disposisjon, slik det følger av denne avtalen gjennom hele leietiden. På visse vilkår kan leier kreve prisavslag og eller erstatning for forsinkelser og/eller mangler.

Leier må gi beskjed til utleier dersom boligen ikke er i den stand som følger av avtalen innen rimelig tid etter at leier burde ha oppdaget forholdet. I motsatt fall mister leier retten til å påberope seg manglene. Dette gjelder likevel ikke dersom utleier har opptrådt grovt uaktsomt eller i strid med redelighet og god tro.

9. Leiers vedlikeholdsplikt

Leier er ansvarlig for det daglige vedlikehold og renhold av boligen, inkludert tømming av sluk på kjøkken og bad. Eier/agent er ansvarlig for vedlikehold av den faste delen av eiendommen samt bruksutstyr som vaskemaskin, vannberedere, hvitevarer o.l. Utgifter til oppretting av skader på dette som skyldes vanlig bruk, dekkes normalt av eier/agent. Utgifter til oppretting av skader som skyldes uforsiktig eller uforsvarlig bruk, må dekkes av leier selv. Et eksempel på dette kan være rørleggerarbeid som følge av tette sluk.

Leier plikter å foreta nødvendig funksjonskontroll av røykvarsler(e) og brannvernsutstyr og gi beskjed umiddelbart ved behov for utbedring.

Leier plikter å ha tegnet studentforsikring anbefalt av Kulturakademiet som inkluderer innboforsikring.

10. Leiers øvrige plikter

Boligen kan ikke brukes til andre formål enn beboelse. Leier plikter å behandle boligen med tilbørlig aktsomhet og i henhold til denne avtalen.

Ingen forandring i boligen, eksempel opphenging av bilder, maling etc., må finne sted uten eier/agents skriftlige forhåndsgodkjenning. Leier plikter å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleier har fastsatt til sikring av god husorden. Leier plikter å erstatte all selvforskyldt skade og all skade som er påført boligen av personer som leier har gitt adgang til boligen. Leier plikter straks å sende melding til eier/agent om skade på boligen som må utbedres uten opphold. Andre skader og mangler må leier melde om uten unødig forsinkelse. Unnlater leier å gi pliktig melding, kan han/hun tape sitt mulige erstatningskrav og bli ansvarlig for tap og skader som følge av unnlatelsen. Leier plikter for øvrig å gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge økonomisk tap for eier/agent/utleier som følge av skade som nevnt over.

Leier plikter å gi eier/agent/utleier eller deres representant adgang til boligen for tilsyn og dessuten for visning etter avtale med eier/agent.

Det er ikke lov å arrangere fester i boligen. Middager som arrangeres i rolige og kontrollerte former, er lov. Etter klokken 22 skal det være stille i leiligheten. Enkelte eiere/agenter har som vilkår for videreutleien, at man mister retten til boligen ved gjentagende bråk og naboklager. Leier risikerer altså utkastelse fra leiligheten ved gjentagende bråk og festing. I slike tilfeller mottar man en formell skriftlig advarsel ved førstegangsovertredelse. Dersom overtredelsen gjentar seg, risikerer man utkastelse uten videre advarsel. Leier mister da boretten uten vederlag/erstatning, og må for egen kostnad finne seg ny bolig for resten av studieoppholdet.

Det er ikke lov å røyke i boligen.

11. Leieforholdets opphør

Leieforholdet opphører samtidig med programslutt på studiestedet. Den dagen leieforholdet er slutt, skal leier stille boligen med tilbehør til disposisjon for eier/agent. Tilbakelevering anses som skjedd når eier/agent har fått nøkler og ellers uhindret adkomst til boligen.

Boligen med tilbehør skal være ryddet, rengjort og for øvrig i kontrakts- og håndverksmessige godt vedlikeholdt stand. Dersom vedlikeholdsplikten i henhold til punkt 12 er oppfylt med normale intervaller, aksepteres normal slit og elde frem til fraflytting.

Er boligen i dårligere stand enn hva som er avtalt, kan utleier kreve dekket nødvendige utgifter til utbedring. Kravet skal være fremsatt innen rimelig tid. Etterlatt løsøre som tilhører leier, tas hånd om av eier/agent/utleier for leiers regning. Rent skrot kan kastes umiddelbart. Medfører omsorgsplikten arbeid, kan utleier kreve en rimelig godtgjørelse for dette.

12. Forsikring

Leier plikter å ha tegnet studentforsikring anbefalt av Kulturakademiet, som inkluderer forsikring av innbo. Utleier kan kreve at leier fremlegger kvittering på tegnet forsikring.