KA_logo_v2

Studieråd

Om fusk ved hjemmeeksamen

Fusk i forbindelse med eksamener som foregår uten tilsyn, kan f.eks. være:

• besvarelse som er hentet fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse

• besvarelse som helt eller delvis er brukt av en annen person til en tidligere eksamen

• besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten ved en tidligere eksamen

• besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person

• innlevert arbeid av praktisk eller kunstnerisk art som er laget av andre enn studenten selv

• gjengivelse/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver, stoff som er hentet fra internett osv. som er framstilt uten kildehenvisning og uten klar markering av at dette er gjengivelse/sitater

Studentene skal lære hvordan de skal bruke kilder og referanser. Studentene skal gjøres kjent med hvilke regler som gjelder for bruk av kilder i forbindelse med eksamener uten tilsyn; masteroppgave/hovedoppgave, semesteroppgave, prosjektoppgave, hjemmeoppgave o.l. Dette kan studentene gjøres oppmerksom på ved utdeling av oppgave, godkjenning av problemstilling, tildeling av veileder o.l. Studentene må videre gjøres oppmerksom på at manglende kildehenvisninger kan medføre mistanke om fusk. En kandidat som tar høyere utdanning, har selv plikt til å sette seg inn i reglene som gjelder for bruk av sitater. Det vil likevel kunne oppstå tilfeller hvor studenten kan bli mistenkt for å fremstille andres arbeid som sitt eget, dvs. gjengivelse/avskrift uten kildehenvisning. I prinsippet skulle man da kunne betrakte dette som fusk. Det kan imidlertid være nødvendig å skille mellom hva som kvalifiserer for å kunne betraktes som fusk, og hva som bare er en faglig umoden og dårlig besvarelse. Begrepet fusk må i denne sammenheng vurderes og avgrenses mot prestasjonssvikt. Følgende vurdering og avgrensning kan være retningsgivende:

Avskrift i mindre omfang eller lett omskrivning av alminnelig kjente lærebøker/pensumlitteratur uten kildehenvisning betraktes ikke uten videre som fusk, men kan lettere ansees som en faglig umoden og dårlig besvarelse. Avskrift eller lett omskriving av mer «ukjente» publikasjoner, internettsider, populærvitenskapelig litteratur eller andres oppgaver uten kildehenvisning betraktes som fusk.

En slik avgrensning må imidlertid gjøres avhengig av hvilket nivå studenten befinner seg på, og vil være mest aktuelt overfor studenter på lavere nivå i utdanningsforløpet. Der avskriften ikke medfører at faglærer/sensor rapporterer forholdet som mistanke om fusk, men hvor dette løses ved at det gis stryk eller trekk i karakteren, kan sensor(ene) redegjøre for at det er funnet avskrift fra kilder som ikke er oppgitt. Denne redegjørelsen skal da instituttet legge ved til de nye sensorene ved en eventuell klage fra studenten på karakteren.

Konsekvenser etter universitetsloven

Etter universitetsloven kan en student som fusker, få den aktuelle eksamen annullert. I tillegg kan studenten bli utestengt fra institusjonen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved de andre institusjonene som går inn under universitetsloven i inntil ett år.

Lokalisert 30. juni 2011, fra http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=afc7f5d3-1388-492f-aceb-046b4a2e3f62&groupId=10578