KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Exfac 3: Hume og Kant

Velkommen til forelesning 3 om Hume og Kant.

Pensum å lese før forelesning: Handling, valg og ansvar s. 169-210

Kontroll- og seminarspørsmål for forelesningen Exfac 3 om David Hume og Immanuel Kant

Historiske utviklingslinjer:

1. Gi en meget kort redegjørelse for tre ulike historiske utviklingslinjer som kjennetegner overgangen fra senmiddelalder til tidlig moderne tid innen filosofihistorien.

2. Hva var nytt med den politiske filosofien til Machiavelli og Hobbes?

3. Hvilke verdier kjennetegnet opplysningen? Lever disse verdiene videre i dagens samfunn?

4. Hva var rasjonalistene og empiristene uenige om?

Hume:

1. Hvilke tre merkelapper kjennetegner Humes filosofi? Redegjør kort for deres betydning.

2. Forklar forskjellen mellom analytiske og syntetiske setninger.

3. Redegjør kort for Humes lov, også kjent som den naturalistiske feilslutningen.

4. Hvilke fire teser oppsummerer Humes etikk?

5. Ta stilling til utsagnet «fornuften er pasjonenes/følelsenes slave»? Stemmer dette?

Kant:

1. Redegjør kort for den kopernikanske vending. Hva gikk denne vendingen ut på?

2. Forklar forskjellen mellom hypotetiske og kategoriske imperativ.

3. Redegjør for de fire ulike formuleringene av moralloven/det kategoriske imperativ.

4. Hva kjennetegner plikten og det moralsk gode ifølge Kant?

5. Bør noen etiske forpliktelser være betingelsesløse og absolutte?

Hume og Kant:

1. Hva er forskjellen mellom pliktetikk og teleologisk etikk?

2. Redegjør for to sentrale forskjeller mellom moralfilosofien til Hume og Kant.

3. Drøft mulige svakheter og styrker ved moralfilosofien til Hume og Kant.

4. Hvis du måtte velge mellom Hume og Kant sin moralfilosofi, hvem ville du valgt?