KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Exfac 9: Hermeneutikk

Pensum å lese før forelesning: Gilje og Grimen kap. 6 og 7; Hauge og Holgernes kap. 4, 5 og 7; Susan Sontag «Mot fortolkning»

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1

1. Redegjør kort for sammenhengen mellom hermeneutikk og mening.
2. Hva består overgangen fra den tidligere teologiske og juridiske hermeneutikken til den filosofiske hermeneutikken i?
3. Hva betyr «historisitet», og i hvilken forstand er dette begrepet viktig for hermeneutikken?
4. På hvilken måte forsvarer hermeneutikken et metodologisk skille mellom humanvitenskapene og naturvitenskapene?

Del 2

1. Hvorfor mener Dilthey at vitenskapenes forskningsobjekt har konsekvenser for vitenskapelige oppgaver og metoder, og hvilke konsekvenser har dette for skillet mellom åndsvitenskapen og naturvitenskapen? 2. Hva består, ifølge Dilthey, den hermeneutiske metode i?
3. Hvordan kan Gadamers ide om hermeneutikken sies å være bredere enn Diltheys?
4. Hva legger Gadamer i det at vår forståelsesevne er grunnleggende fordomsfull, og hvilke konsekvenser har dette for hermeneutikken?

Del 3

1. På hvilken måte kan «fortolkningspluralismen» anses for å være et problem? Redegjør kort for kriteriene som er foreslått for å skille mellom gode og dårlige fortolkninger.
2. Hva legger Giddens i ideen om at samfunnsvitenskapene bygger på en «dobbel hermeneutikk», og hvordan er dette knyttet til Geertz´ skille mellom erfaringsnære og erfaringsfjerne begreper?
3. Hvorfor hevder Susan Sontag at «isteden for en hermeneutikk trenger vi en kunstens erotikk»?