KA_logo_v2

Pensum å lese før forelesning: Gilje og Grimen kap. 5; Hauge og Holgernes kap. 9

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen: 

Del 1.
1. Hva slags vending bragte Kuhns The Structure of Scientific Revolutions (1962) med seg for vitenskapsfilosofien?
2. Forklar hva et paradigme består av, både i vid og snever forstand. 3. Hva kjennetegner normalvitenskapen og hvordan oppstår en vitenskapelig krise?
4. Redegjør for den vitenskapelige revolusjon som en fase av vitenskapelige utvikling.
5. Er vitenskapen grunnleggende selvkritisk, og bør den eventuelt være det?

Del 2.
1. Redegjør for Kuhns tese om paradigmers inkommensurabilitet.
2. Beskriv enkelte grunnleggende forskjeller mellom Popper og Kuhn?
3. På hvilken måte representerer Kuhns filosofi en kritikk av den logiske positivismen?
4. Er Kuhn en relativist? Drøft kort om hvorvidt relativisme er et problem for Kuhn.
5. Gi en kort redegjørelse for sosiologiens to grunnleggende paradigmer.
6. Forklar Paul Feyerabends vitenskapsfilosofiske anarkisme. Drøft dernest mulige styrker og svakheter ved denne posisjon. Er vitenskapsfilosofisk anarkisme forsvarlig?