KA_logo_v2

Filosofi, Samfunn og Språk

Exfac 6: Introduksjon til vitenskapsfilosofi og logisk positivisme

Velkommen til forelesning 6 i exfac med temaene vitenskapsfilosofi og positivisme.

Pensum å lese før forelesning: Gilje og Grimen kap. 1 og 2; Hauge og Holgernes kap. 1-3

Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen.

Del 1: Hva er vitenskapsfilosofi?
1. På hvilke måter kan vitenskapsfilosofien være til hjelp for vitenskapen?
2. Gi en kort forklaring på hva som kjennetegner en vitenskapelig teori.
3. Redegjør for forskjellen mellom deskriptiv og normativ vitenskapsfilosofi.

Del 2: Testing av hypoteser i teori og praksis
1. Forklar forskjellen mellom induksjon og deduksjon.
2. Redegjør for induksjonsproblemet.
3. Hva kjennetegner den hypotetisk-deduktive metode?
4. Gi en kort forklaring på hvordan Semmelweis anvendte den hypotetisk-deduktive metoden til å teste ulike hypoteser ment å forklare den høye dødeligheten til barselfeber.
5. Drøft mulige fallgruver ved Durkheims teori om selvmordets samfunnsmessige årsaker, og diskuter kort mulige utfordringer knyttet til samfunnsvitenskapelig forskning generelt.

Del 3: Den logiske positivismens vekst og fall
1. Gi en kort redegjørelse for enkelte av den logiske positivismens inspirasjonskilder.
2. Hva gikk den logiske positivismens filosofiske revolusjon ut på? Hva ønsket den å erstatte?
3. Forklar hvordan de logiske positivistene skiller mellom ekte vitenskap og skinnvitenskap.
4. Redegjør for skillet mellom kognitivt meningsfulle og kognitivt meningsløse utsagn.
5. Hvorfor utgjør induksjonsproblemet en utfordring for den logiske positivismen? Gi en kort forklaring på ulike måter de logiske positivistene forsøkte å løse denne utfordringen på.
6. Redegjør kort for den logiske positivismens drøm om en forent enhetsvitenskap basert på et felles universalspråk. Drøft dernest om en slik drøm og et slik språk virkelig kan realiseres.