KA_logo_v2

Nettundervisning filosofi og kultur

Nettforelesning Modernitetens idéhistorie 1: Introduksjon, Pico della Mirandola

Pensum til forelesningen: 

Pico: Lovprisning av menneskets verdighet
Eriksen: Hva er idehistorie?
Coplestone: History of Philosophy
Gregory: The unintended Reformation
Kristeller: Renaissance Thought
Lingaas: «Renessanse og reformasjon i ettertiden»
Aaraas: «Descartes og Pascale»
Den moderne verdens idéhistorie: s. 16-86
De europæiske ideers historie: s. 171-244 


Her finner du arbeidsoppgaver til forelesningen:

Del 1:

1. Hvordan kan idehistorikeren sies å arbeide med en filosofisk teori på et annet vis enn filosofen?
2. Hva legger Berg Eriksen i at idehistorie er en form for kulturell selvrefleksjon?
3. Redegjør kort for hva begrepshistorie, mentalitetshistorie og kunnskapssosiologi, som ulike idehistoriske innfallsvinkler, består i?

Del 2:

1. Hva ligger i renessansens ide om sin egen epoke som en «gjenfødelse»?
2. Hva består den italienske renessansehumanismen i?
3. Hva legger Pico della Mirandola i det at mennesket er sin egen billedhugger?
4. Hvordan kan renessansen forstås som en overgang til den moderne tid?

Del 3 og 4:
1. Hva består opplysningsprosjektet i?
2. Hvordan kritiserer Adorno og Horkheimer opplysningsprosjektet?
3. Redegjør kort for Aaraas´ ide om at moderniteten karakteriseres av et indre spenningsforhold.
4. Hva legger Habermas i det at opplysningsprosjektet er et «ufullbyrdet prosjekt»?